Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

02.10.2018

W związku z upływem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków (wrzesień 2018 r.) wskazanego w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na czynniki niezależne od IOK, termin ogłoszenia poszczególnych typów projektów przedstawia się następująco:

Październik 2018 r.

  1. Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF).
  2. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).
  3. Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego/zeroemisyjnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej.
  4. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (takich, jak pył PM10 i benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Listopad/grudzień 2018 r.
Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia).

2019 r.
Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, z wyłączeniem montażu pieców węglowych.
(Szczegółowy termin zostanie podany w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2019 ogłoszonym do 30 listopada 2018 r.)

Poleć innym: