Informacja dotycząca terminów w naborze do Poddziałania 1.4.1 (Centra logistyczne)

Dotyczy ogłoszonego w dniu 29.03.2018 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej w ramach Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne (Numer naboru RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/18).
 
Z uwagi, iż  dzień 15.08.2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) za zasadne uznaje wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wraz załącznikami do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godziny 16.00 (pierwotny termin wyznaczono na 17 sierpnia 2018 r.).  
 
Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu w następujący sposób:
 
Pkt 10.1 Podstawowe zasady składania wniosków o dofinansowanie

Było: (…)Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 17 sierpnia 2018 r.

Obecnie: (…)Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 20 sierpnia 2018

Poleć innym: