Informacja o szkoleniu specjalistycznym dla kandydatów na ekspertów

05.11.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż na Platformie Oceniających Projekty EFS zostało udostępnione szkolenie „Włączenie społeczne” dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Szkolenie ma charakter specjalistyczny i jest ono obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PI celu tematycznego 9, o których mowa w rozporządzeniu EFS oraz rozporządzeniu EFRR:

  1. a) a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych – realizowany w ramach RPO;
  2. b) i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie – realizowany w ramach PO WER;
  3. c) iv ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym – realizowany w ramach PO WER;
  4. d) v wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia - realizowany w ramach PO WER,
  5. e) 9.vi strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność- realizowany w ramach PO WER

z wyłączeniem infrastruktury zdrowotnej (w ramach PI 9a) i usług zdrowotnych (w ramach PI 9iv), które są przedmiotem odrębnych wytycznych.

W związku z tym, od 30 listopada 2018 r. do składów KOP, które oceniają projekty z ww. zakresu będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację specjalistycznego programu szkoleniowego Włączenie społeczne.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Certyfikaty należy przesyłać na adres malgorzta.hanusiak@wrotapodlasia.pl

Poleć innym: