Kolejne umowy w ramach RPOWP

02.02.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o realizację programu. W mijającym tygodniu zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie projektów.

Umowy zostały zawarte z:

  • Gminą Krypno, która zrealizuje projekt dotyczący OZE. Będzie on polegał na montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do mieszkańców gminy. Kolektorów ma być razem 50, a ogniw – 77. Dotacja z RPOWP wynosi 1,3 mln zł (wartość projektu ok. 2,3 mln zł).
  • Gminą Bargłów Kościelny, która zakupi i zamontuje na budynkach należących do mieszkańców 86 zestawów kolektorów słonecznych i 5 kompletów paneli fotowoltaicznych. Instalacje będą służyć do podgrzewania wody oraz do produkcji energii elektrycznej. Przedsięwzięcie warte jest 1,5 mln zł. Dotacja z RPO wynosi ponad 1 mln zł.
  • Powiatem Wysokomazowieckim, który wraz z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizuje projekt dotyczący aktywnej integracji. Będzie nim objętych 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Otrzymają one pomoc (w postaci np. poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży) w uzyskaniu zatrudnienia i poprawie swojej sytuacji życiowej. Wartość projektu to 596 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 505,3 tys. zł.
  • Powiatem Monieckim (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach) na realizację projektu zwiększającego aktywność społeczną, zawodową i edukacyjną mieszkańców. Projekt obejmie 49 osób znajdujących się w trudnej sytuacji, zagrożonych ubóstwem. Koszt projektu to ponad 400 tys. zł, dotacja – 289 tys. zł.
Poleć innym: