Komunikat dotyczący ogłoszenia naboru wniosków do Poddziałania 7.2.2

15.05.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że z powodu konieczności dostosowania kryteriów w ramach Poddziałania 7.2.2 do nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 i wydłużony czas potrzebny na konsultacje aktualizowanej dokumentacji konkursowej, w tym przyjęcia kryteriów przez Komitet Monitorujący RPOWP, planowany na maj 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej
Działania 7.2: Rozwój usług społecznych
Poddziałania 7.2.2: Rozwój usług społecznych w ramach BOF

zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Informacja o dokładnym terminie ogłoszenia przedmiotowego naboru zostanie opublikowane na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz bof.org.pl odrębnym komunikatem.

 

Poleć innym: