Komunikat dotyczący ogłoszenia naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1

22.08.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że z powodu konieczności dokonania uzgodnień z Komitetem Sterującym do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, planowany na październik 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej

Działania 7.2: Rozwój usług społecznych

Poddziałania 7.2.1: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.

zostanie rozpoczęty w terminie późniejszym, tj. w listopadzie 2018 roku.

 

Poleć innym: