Komunikat dotyczący publikacji zapytań ofertowych

13.09.2017

Szanowni Państwo,

przypominamy, że od dnia 23 sierpnia 2017 r. obowiązują zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zmienia się sposób publikacji zapytań ofertowych przez Wnioskodawców, którzy zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności i rozpoczynają realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zapytania takie powinny być zamieszczane na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektów, a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego. Co ważne: nie może być to strona własna Wnioskodawcy.
Uwaga: w przypadku zapytań opublikowanych na stronie własnej Wnioskodawcy w okresie od 23 sierpnia do 14 września, IZ RPOWP uznaje je za wystarczające do uznania wydatku za kwalifikowalny, jeżeli postępowanie, w ramach którego ogłoszono zapytanie, zostało wszczęte przed ogłoszeniem właściwego naboru wniosków (pkt. 15 sekcji 6.5.2. Wytycznych).

W przypadku RPO Województwa Podlaskiego do końca 2017 roku zapytania należy zamieszczać na stronie przetargi.wrotapodlasia.pl. W celu zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, należy się zarejestrować zgodnie z instrukcją podaną na stronie: przetargi.wrotapodlasia.pl/pl/rejestracja/. Przypominamy, że prawidłowe zapytanie powinno zawierać wszystkie elementy opisane
w sekcji 6.5.2 pkt 11 a) Wytycznych.

Informacje dotyczące publikacji zapytań po 1 stycznia 2018 r. zostaną podane w terminie późniejszym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku: infolinia: 8013 0 8013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: