Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej Działanie 6.3

03.09.2018

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu (RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/17)  
 
 Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych  i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), za zasadne uznaje się wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do września 2018 r. (uprzednio termin ustalono na sierpień 2018 r.).    

Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian  w Regulaminie konkursu w następujący sposób:
 
Pkt 8 Proces wyboru projektów
 
Było: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2018 r.

Obecnie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2018 r.  
 

Treść komunikatu do pobrania (PDF 180 kB)

Poleć innym: