Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru do Poddziałania 7.2.1

13.06.2017

Informacja dotycząca konkursu ogłoszonego w ramach Osi VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/17.

Lista projektów (PDF 368 kB)

Poleć innym: