Lokalne społeczności z dofinansowaniem na pomoc w znalezieniu pracy i edukację

15.11.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do dofinansowania projekty wybrane w konkursach organizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przez LGD Fundusz Biebrzański, LGD Brama na Podlasie, LGD Biebrzański Dar Natury.

Projekt „Aktywni zawodowo w gminie Grajewo”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wspólnie z partnerem – gminą Grajewo zrealizują projekt, który ma na celu aktywizację zawodową mieszkańców. Będzie mogło w nim wziąć udział 30 osób z obszaru pracy GOPS w Grajewie. Uczestnicy projektu skorzystają m.in. z doradztwa zawodowego, szkoleń podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe, pośrednictwa pracy.

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty indywidualnym Planem Mobilności Zawodowej, wsparcie będzie więc dostosowane do potrzeb, potencjału czy predyspozycji konkretnej osoby. Z drugiej strony, wsparcie ma też odpowiadać potrzebom pracodawcy, u którego uczestnik projektu będzie mógł podjąć zatrudnienie po zakończeniu udział w projekcie.

Wartość przedsięwzięcia to 331,6 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 312,1 tys. zł.

Projekt „ZaPAL światełko w tunelu – rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wspólnie z partnerem – gminą Suchowola będą realizować projekt skierowany do 30 mieszkańców. Ma on na celu zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego w gminie oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji. Jego uczestnicy mają szansę na zwiększenie swojej aktywności społecznej, zawodowej, a także na podniesienie kwalifikacji, które są istotne z punktu widzenia znalezienia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji, organizowane będą m.in. warsztaty rozwoju osobistego, kursy i staże zawodowe (w tym kurs udzielania pierwszej pomocy). Podstawą wsparcia w projekcie będzie kontrakt socjalny.

Wartość projektu wynosi 292 tys. zł, dotacja 276 tys. zł.

Projekt „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu”

Zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańcy gmin Kulesze Kościelne, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie oraz Kołaki Kościelne, Szumowo i Zambrów mogą wziąć udział w projekcie w ramach którego przewidziane są m.in. szkolenia i kursy zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Miejsc w projekcie jest 38, ale 10 z nich jest zarezerwowanych dla osób młodych, w przedziale wiekowym 15 – 18 lat.

Ten projekt zrealizuje Stowarzyszenie EuroPartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej  wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS.  

Koszt projektu to 456,4 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie prawie 437 tys. zł.

Projekt „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie”

Gmina Grajewo zrealizuje projekt skierowany do 60 uczniów oraz 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Białaszewie. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu uczniowie będą mieli szansę rozwinąć kompetencje kluczowe, nauczyć się, jak być bardziej przedsiębiorczymi i kreatywnymi. Zaplanowane jest też wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęt informatyczny, co pozwoli też na rozwijanie kompetencji cyfrowych wszystkich uczestników projektu.

Wartość projektu to 76,6 tys. zł, dotacja z RPOWP wyniesie 72,6 tys. zł.

Poleć innym: