Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

07.08.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP), ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach RPOWP ocena wniosków o dofinansowanie może być dokonywana między innymi przez ekspertów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa), wyłonionych spośród osób wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Wykaz) prowadzonego przez IZ RPOWP.

Udział eksperta w wyborze projektów do dofinansowania oznacza możliwość zaangażowania eksperta we wszelkie czynności związane z wyborem projektów do dofinansowania określone w umowie pomiędzy Biurem Innowacyjności Przedsiębiorstw, a ekspertem zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (Wytyczne). Rola eksperta w wyborze projektów do dofinansowania może mieć charakter opiniodawczo – doradczy lub rozstrzygający.

Ekspertom przysługiwać będzie wynagrodzenie za ocenę projektów. Zasady wynagradzania Ekspertów reguluje Załącznik nr I.10.3 do załącznika do Uchwały Nr 226/3060/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2017 r.

LISTA DZIEDZIN

Ogłoszony nabór kandydatów na ekspertów dotyczy dziedziny[1]:

DZIEDZINA

OPIS DZIEDZINY

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII / DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO – ROZWOJOWA (EFRR)

Obszar obejmuje m.in. infrastrukturę i wyposażenie służące realizacji badań, wdrażanie wyników badań naukowych i technologii, doradztwo i szkolenia w zakresie działalności B+R, usługi specjalistyczne służące podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw, innowacje i ekoinnowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe w przedsiębiorstwach, technologie informacyjno-komunikacyjne.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATA NA EKSPERTA

Wymagania formalne:

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która złożyła:

 • kompletny, wypełniony i podpisany Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • wymagane załączniki,
 • podpis pod oświadczeniami zawartymi we Wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wymagania merytoryczne:

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i, jeśli dotyczy, wymagane uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, co równoznaczne jest z posiadaniem wiedzy i umiejętności
  w dziedzinie do której kandydat na eksperta aplikuje (poniżej w tabeli),
 • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPOWP.

 

DZIEDZINA

 

Wymagania

dotyczące wykształcenia kandydata na eksperta

Doświadczenie zawodowe (co najmniej trzyletnie), dodatkowe uprawnienia

Dodatkowa wiedza

i umiejętności

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII / DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO – ROZWOJOWA (EFRR[2])

wykształcenie wyższe

 

 

Wymagania konieczne:

minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe oraz wiedza niezbędna do wydania specjalistycznej opinii w dziedzinie, do której kandydat aplikuje w niżej wymienionych przykładowych zakresach:

 • zarządzanie projektem badawczym;
 • opracowywanie, ocena lub wdrażanie i realizacja strategii badawczo-rozwojowych firmy / instytucji / produktu;
 • uczestnictwo w pracach związanych z innowacyjnością i / lub ekoinnowacyjnością sektora MŚP obejmujących wdrożenie nowych produktów, procesów, sposobów organizacji i marketingu.

Wymagania pożądane:

 • wiedza i umiejętności z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej;
 • opracowywanie/współopracowywanie projektów i/lub specjalistycznych opinii/ocen dotyczących inwestycji w zakresie:
  • prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • budowy/rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej, transferu technologii i komercjalizacji badań,
  • technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • znajomość zagadnień prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa z zakresu ochrony własności przemysłowej, przepisów w zakresie OOŚ;
 • doświadczenie w ocenie wysoce innowacyjnych projektów;
 • doświadczenie w ocenie projektów związanych z ekoinnowacyjnością.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów powinna w ramach naboru złożyć do IZ RPOWP następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Zał. Nr 2 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów), w tym podpis pod oświadczeniami znajdującymi się we Wniosku.
 2. kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzających posiadane wykształcenie[3],
 3. kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe[4].

Jednocześnie prosimy o:

 • niedołączanie kopii certyfikatów/zaświadczeń z odbytych kursów/szkoleń, jeśli nie mają one związku z wymaganiami przedstawionymi dla dziedziny w odniesieniu do wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
 • niedołączanie kopii umów o dzieło/zleceń dotyczących oceny projektów w ramach pełnienia roli eksperta w programach współfinansowanych z UE;
 • nieskładanie aplikacji przez osoby, które uzyskały już status kandydata na eksperta w ramach RPOWP 2014-2020 w ramach podanej w niniejszym ogłoszeniu dziedziny.

Informacje o których mowa w podpunktach a) i b) prosimy zawrzeć wyłącznie w formie opisowej we Wniosku w rubryce pn. „Inne” bądź w odrębnym załączniku do Wniosku.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw (BPR)

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie pod ww. adresem w Kancelarii Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw, mieszczącej się w pokoju nr 020, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw).

Na kopercie należy umieścić dopisek:

EKSPERCI RPOWP 2014 – 2020

DZIEDZINA: INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII / DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO – ROZWOJOWA (EFRR)

Godziny pracy Kancelarii:

 • poniedziałek: godz. 8.00 – 16.00
 • wtorek – piątek: godz. 7.30 – 15.30.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane nadawcom.

Wnioski wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów złożone we wskazanym powyżej terminie, nie podlegają zwrotowi.

Informacje na temat naboru:

Małgorzata Kulaszewska: tel. 85/66 54 982, e - mail: malgorzata.kulaszewska@wrotapodlasia.pl

PROCES REKRUTACJI

Ocenę formalną i merytoryczną złożonych aplikacji przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna do weryfikacji wniosków o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Komisja).

W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Decyzję o wpisie kandydatów na ekspertów do Wykazu, rekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną, podejmie Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze Uchwały.

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli we wskazanym terminie w ramach naboru Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach naboru.

Kandydat na eksperta uzyskuje status eksperta, w momencie zawarcia z IZ RPOWP umowy dotyczącej jego udziału w wyborze projektów do dofinansowania.

Wykaz zawierający imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz nazwę dziedziny,
w której kandydat na eksperta zgłasza gotowość pracy przy ocenie projektów, zostanie zamieszczony co najmniej na stronie internetowej IZ RPOWP.

Dokumenty do pobrania:


[1] Na podstawie Załącznika nr 1 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

[2] Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

[3] Zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

[4] j.w.

Poleć innym: