Nowe nabory wniosków

26.02.2019

Informujemy, że zostały ogłoszone nowe nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami:

 1. Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000
  W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. 

 2. Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)
  W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące realizacji / zakupu prorozwojowych i proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji.

 3. Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
  Typ projektu: Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania przez inkubatory wystandaryzowanych usług np. księgowych, doradztwa prawnego.

 4. Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb
  Typy projektu, które mogą zostać dofinansowane to przedsięwzięcia polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej oraz projekty z zakresu zwiększenia dostępności do linii wodociągowych oraz poprawy jakości wody pitnej.
   
 5. Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
  Konkurs dotyczy czy między innymi integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową.
   
 6. Działanie 8.5 Rewitalizacja
  Wsparciem mogą zostać objęte inwestycje infrastrukturalne ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społeczno- gospodarczych na obszarze rewitalizowanym. Projekty mogą być realizowane wyłącznie w obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, ośrodkach subregionalnych i powiatowych.
   
 7. Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
  Nabór wniosków na przedsięwzięcia służące rozwojowi usług elektronicznych w administracji w województwie podlaskim, między innymi: aktualizację i integrowanie katalogu świadczonych e-usług.
   
 8. Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie
  Można uzyskać dofinansowanie na usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków, klubów dziecięcych lub opiekunów dziennych.
   

Jednocześnie informujemy, że zaplanowane na marzec nabory w ramach Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zostaną ogłoszone w terminie późniejszym i rozpoczną się w kwietniu 2019 roku.
Treść komunikatu

Poleć innym: