Nowe nabory wniosków w RPOWP 2014-2020

05.11.2018

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami nowych naborów wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020:

 • Podziałanie 1.2.1

  Można uzyskać wsparcie na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej oraz prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie.
  Zobacz ogłoszenie o naborze Poddziałanie 1.2.1

 • Działanie 7.1

  W konkursie można składać projekty na integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.
  Zobacz ogłoszenie o naborze Działanie 7.1

 • Poddziałanie 7.2.1

  Wsparciem objęte będzie wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.
  Zobacz ogłoszenie o naborze Poddziałanie 7.2.1

 • Poddziałanie 7.2.2/Poddziałanie 8.4.2 - projekty zintegrowane na obszarze BOF

  Na wsparcie liczyć mogą projekty zintegrowane, które poprawią dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
  Zobacz ogłoszenie o naborze Poddziałanie 7.2.2/Poddziałanie 8.4.2

 • Poddziałanie 3.1.3/ Poddziałanie 8.2.2 - projekty zintegrowane na obszarze BOF

  W ramach tego naboru realizowane będą projekty zintegrowane przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
  Zobacz ogłoszenie o naborze Poddziałanie 3.1.3/ Poddziałanie 8.2.2

   

Poleć innym: