Nowy harmonogram konkursów na 2018 rok

07.02.2018

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem naborów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Harmonogram został przyjęty 6 lutego 2018 r., uchwałą nr 270/3806/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego.

W aktualizowanym harmonogramie wprowadzono następujące zmiany:

  1. dodano konkurs w ramach Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na sierpień 2018 r. Konkurs w ramach ww. Poddziałania będzie obejmował głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych).
  2. dodano konkurs w ramach Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na listopad 2018 r. Konkurs w ramach ww. Działania będzie obejmował: utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze.
  3. zmianie uległ zakres typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Zrezygnowano z pełnego zakresu typów projektów przewidzianego w SZOOP na rzecz typu nr 2-5.
  4. dodano konkurs w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na czerwiec 2018 r. Konkurs w ramach ww. Działania będzie obejmował realizację programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienie mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
  5. zmianie uległa orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Zmniejszono kwotę z 100 mln PLN do 80 mln PLN.

Treść harmonogramu (PDF 425kB)

Poleć innym: