O zmianach w Umowie Partnerstwa i programie

20.12.2016

20 grudnia odbyło się kolejne spotkanie członków Podlaskiego Forum Terytorialnego. Przewodniczył mu Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Tematem spotkania były zmiany w Umowie Partnerstwa, czyli umowie pomiędzy Komisją Europejską a rządem, która określa zasady i kierunki realizacji polityki spójności w Polsce. Ministerstwo Rozwoju, w związku z realizacją Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i dotychczasowym przebiegiem wdrażania programów, zaproponowało zmiany m.in. w zakresie celów tematycznych związanych z badaniami naukowymi i innowacjami, wzmacnianiem konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw czy zrównoważonym transportem.

Zmiany mają dotyczyć również programów operacyjnych. I tak, np. w odniesieniu do inwestycji z zakresu kultury, limit kosztów ma dotyczyć kosztów kwalifikowalnych, a nie całkowitych, jak było do tej pory. Pozwoli to na realizację większych projektów. Natomiast w zakresie termomodernizacji obiektów ochrony zdrowia, proponowane jest odejście od ujmowania tego typu inwestycji w mapie potrzeb zdrowotnych, co ułatwi realizację projektów.

Swoje propozycje zmian w Umowie Partnerstwa zgłosiła też Instytucja Zarządzająca RPOWP. Dotyczą one realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność i uproszczenia zasad rozliczania realizowanych w jego ramach projektów.

Zmiany w Umowie Partnerstwa pociągną za sobą zmiany w programach operacyjnych, w tym w RPO. Proces negocjacji tych zmian z Komisją Europejską ma zakończyć się w marcu 2017 roku.

Podczas spotkania zostały też przedstawione propozycje zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Chodzi m.in. o podwyższenie limitu środków w ramach cross-financingu do 20 proc. w działaniu związanym z tworzeniem miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Dzięki temu będzie można przeznaczyć więcej funduszy w projekcie na środki trwałe. Zmiany mają też dotyczyć np. możliwości dokonywania wyboru projektów dotyczących instrumentów finansowych w trybie pozakonkursowym i przesunięcia środków miedzy różnymi kategoriami interwencji w ramach energetyki odnawialnej.

W skład Podlaskiego Forum Terytorialnego wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Przewodniczy mu Marszałek Województwa Podlaskiego. Pełni ono rolę forum wymiany doświadczeń na temat rozwoju regionu, a jego działanie wynika z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Poleć innym: