Ogłoszenia o naborach wniosków w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

09.10.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna

  • Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych)

Numer naboru: RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18

Link do ogłoszenia o naborze Poddziałanie 5.3.1

  

  • Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Typy projektu:

  1. Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF)
  2. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)
  3. Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego /zeroemisyjnego , którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej
  4. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (takich, jak pył PM10 i benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń

Numer naboru: RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/18

Link do ogłoszenia o naborze Poddziałanie 5.4.1

 

Poleć innym: