Planowane nabory wniosków w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020

04.09.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nowe nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dokumentacją konkursową i kontaktu z pracownikami Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

Poniżej zestawienie zaplanowanych naborów:

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Wnioski można składać od 30 września do 30 listopada 2017 r.

Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu. Wnioski można składać od 2 do 31 października 2017 r.

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Wnioski można składać od 2 do 16 października 2017 r.

Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wnioski można składać od 9 do 30 października 2017 r.

Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wnioski można składać od 29 września do 30 listopada 2017 r.

Projekt zintegrowany: Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF. Wnioski można składać od 2 paździenrika do 10 listopada 2017 r.

Projekt zintegrowany: Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/ Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF. Wnioski można składać od 16 października do 17 listopada 2017 r.

Poleć innym: