Prawie 7 mln zł dotacji wesprze rozwój kompetencji uczniów

25.07.2018

Fundusze pozwolą m.in. na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, czyli takich, które są niezbędne na rynku pracy, np. porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, naukowo-technicznych czy informatycznych.

Umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród swoich podopiecznych będą mogli też doskonalić nauczyciele.

Dotacje z RPOWP wesprą również działania sprzyjające tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (np. wyposażenie pracowni do nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych, doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych), zwiększające wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli).

Wybrane dziś do dofinansowania projekty zostały zgłoszone przez:

  • Gminę Krasnopol (projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu)
  • Fundację „Okno na Wschód” (jeden projekt realizowany w SP w Czeremsze, drugi w SP w Narwi oraz w klasach gimnazjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi)
  • Miasto Łomża (projekt realizowany w ŁCRE w Łomży, III Liceum Ogólnokształcącym,  Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 10)
  • Powiat zambrowski (projekt realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 im. gen Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie)
  • Miasto Suwałki (projekt realizowany w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach)
  • Gminę Supraśl (projekt realizowany w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu)
  • Stowarzyszenie Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego - "Szymon Konarski" w Sejnach (projekt realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach)
  • Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka (projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 22 w Białymstoku)

Łączna wartość tych projektów to 7,1 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 6,7 mln zł.

Poleć innym: