Przedłużenie naboru na projekty dotyczące ochrony zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu

27.12.2018

Informacja dotyczy naboru wniosków ogłoszonego w dniu 15.11.2018 r. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Numer naboru to RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/18.

W odpowiedzi na liczne prośby potencjalnych Wnioskodawców (m.in. pisma złożone do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Instytucja Organizująca Konkurs, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, uznaje za zasadne wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 28 lutego 2019 r. do godziny 15.30 (pierwotny termin wyznaczono na 18 stycznia 2019 r).

Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu w następujący sposób:

Pkt 8.2 Harmonogram konkursu

Było:
Etap 1: listopad 2018 r.,
Etap 2: grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r.,
Etap 3: styczeń 2019 r.,
Etap 4: luty – kwiecień 2019 r.,
Etap 5: kwiecień 2019 r.,
Etap 6: kwiecień 2019 r.,
Etap 7: maj 2019 r.

Obecnie:

Etap 1: listopad 2018 r.,
Etap 2: grudzień 2018 r. – luty 2019 r.,
Etap 3: marzec 2019 r.,
Etap 4: kwiecień – czerwiec 2019 r.,
Etap 5: czerwiec 2019 r.,
Etap 6: czerwiec 2019 r.,
Etap 7: lipiec 2019 r.

Pkt 10.1 Podstawowe zasady składania wniosków o dofinansowanie

Było: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 18.12.2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 18.01.2019 r. do godz. 15.30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 23 stycznia 2019 r.

Obecnie: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 18.12.2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28.02.2019 r. do godz. 15.30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 04 marca 2019 r.

 

Plik komunikatu (DOCX 268 kB)

Poleć innym: