Rośnie poziom realizacji programu regionalnego

16.12.2016

Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 przyjął w piątek, 16 grudnia, kolejne kryteria wyboru projektów oraz zapoznał się ze stanem realizacji programu, który obecnie stawia nas na 7. miejscu w kraju.

IX posiedzeniu Komitetu, który nadzoruje realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przewodniczył wicemarszałek Maciej Żywno.

Komitet zatwierdził kryteria wyboru projektów:

  • do Osi I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) – projekty dotyczące przedsiębiorczości oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
  • projektów zintegrowanych do Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna: Działania 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach, Działania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF – działania upowszechniające, informacyjno-promocyjne i edukacyjne,
  • projektów zintegrowanych do Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami: Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami, Działania 6.2 Ochrona wody i gleb, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu – działania upowszechniające, informacyjno-promocyjne i edukacyjne.

Członkowie Komitetu zapoznali się również z wynikami badań pt. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013” i wynikającymi z nich rekomendacjami na obecną perspektywę.

Dowiedzieli się również, że stan wykorzystania alokacji z UE w RPOWP przekroczył 14 proc. – Z przedostatniego miejsca w kraju przeskoczyliśmy na siódme. To cieszy. Ale wiemy, że przed nami jeszcze ogrom pracy i nie możemy spoczywać na laurach – powiedział wicemarszałek Maciej Żywno. Podziękował za ten wynik pracownikom departamentów wdrożeniowych oraz członkom Komitetu Monitorującego, którzy z dużym zaangażowaniem pełnią swoją funkcję.

 

Poleć innym: