Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

31.10.2018

Od września 2018 r. Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczęła realizację projektu pt. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowy do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS. Fundacja, jako operator „Ścieżek współpracy”, będzie , w drodze konkursu, przyznawała granty umożliwiające realizatorom projektów POWER i RPO dodanie do nich komponentu ponadnarodowego. Zakłada się, że do 30.08.2021r. w ramach projektu wypracowane i wdrożone zostanie ponad 200 rozwiązań, które dzięki współpracy partnerami z obszaru UE pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie na udoskonalenie istniejących mechanizmów (w zakresie rezultatów i produktów) oraz stworzenie nowych rozwiązań problemów z obszaru aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji Polit publicznych (lub innych obszarów szczegółowych ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS).

O grant w ramach projektu „Ścieżki współpracy” będą mogły ubiegać się podmioty, które realizują projekt standardowy w ramach PO WER lub RPO w zakresie celów tematycznych 8-11. Okres realizacji projektu standardowego musi zawierać się w okresie kwalifikowalności projektu „Ścieżki współpracy”, tj. wrzesień 2018-sierpień 2021, jednocześnie okres realizacji projektu grantowego musi zawierać się w okresie realizacji projektu standardowego.

Dla operatora projektu „Ścieżki współpracy” bardzo istotne jest szerokie dotarcie z informację o możliwości udziału w projekcie do wszystkich beneficjentów EFS w Polsce – potencjalnych grantobiorców.

 

Zapraszamy do współpracy z operatorem projektu:

Fundacja FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
Tel. +48 22 4509 81
e-mail: cofund@cofund.org.pl

www.cofund.pl

 

Poleć innym: