System Ankietowania

21.12.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. udostępniony zostanie pod adresem https://sa.wrotapodlasia.pl System Ankietowania umożliwiający wypełnienie, wysłanie oraz wydrukowanie ankiety trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu.

IZ  RPOWP przypomina, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, po zakończeniu realizacji projektu, Beneficjenci środków RPOWP na lata 2014-2020 zobowiązani są do przygotowywania i przekazywania do IZ RPOWP ankiet trwałości projektu, przez cały okres jego trwałości zgodnie z opracowanym przez IZ RPOWP wzorem i z określoną częstotliwością.

Dla projektów objętych obowiązkiem sprawozdawczym, ankietę należy wypełnić i przedłożyć w kancelarii Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020 w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym. Po tym terminie nie będzie możliwości wypełnienia i wysłania ankiety on-line. Przedłożone w kancelarii IZ RPOWP wydruki próbne ankiet nie będą weryfikowane.

Przedłożenie wypełnionej ankiety w kancelarii IZ RPOWP możliwe jest na trzy sposoby:

  1. Wypełnienie ankiety on-line, wygenerowanie wydruku ankiety wraz z załącznikami, podpisanie wszystkich dokumentów przez upoważnione osoby oraz przedłożenie papierowych wersji dokumentów w kancelarii IZ RPOWP w wyznaczonym terminie (Departament EFRR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok),
  2. Wypełnienie ankiety on-line, a następnie wysłanie za pośrednictwem Systemu Ankietowania, podpisanej profilem zaufanym ePUAP ankiety wraz załącznikami, na skrzynkę podawczą Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,
  3. Wypełnieni ankiety on-line, podpisanie wygenerowanych plików ankiety oraz załączników za pomocą podpisu kwalifikowalnego i wysłanie mailowo na skrzynkę drr.sekretariat@wrotapodlasia.pl.

Szczegóły dotyczące wypełniania i przesyłania ankiety w Systemie Ankietowania zostały opisane w Instrukcji użytkownika (PDF 1.19 MB) dedykowanej beneficjentom.

Poleć innym: