Ważne zmiany dotyczące konkursów RPOWP

13.09.2017

2 września weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej (czyli ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw), określającej najważniejsze zasady wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce.

To oznacza, że wnioskodawcy i beneficjenci wszystkich programów operacyjnych muszą liczyć się ze zmianami, które w ramach tej nowelizacji wprowadziło Ministerstwo Rozwoju. W związku z tym także Instytucja Zarządzająca RPOWP musi w taki sposób zmodyfikować dokumenty i procedury, by dostosować je do wymogów znowelizowanej ustawy.

‒ Nowelizacja ustawy wdrożeniowej wymaga od Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia szeregu zmian w procedurach i dokumentach – potwierdza wicemarszałek Maciej Żywno. – To z kolei pociąga za sobą konieczność wstrzymania konkursów w ramach programu, które miały być ogłoszone w październiku. Utrudnienia dotykają przede wszystkim wnioskodawców, ale też wszystkich, którzy są odpowiedzialni za wdrożenie nowych zasad związanych z całym systemem realizacji programu. Ta sytuacja nie jest więc wynikiem działań samorządu województwa, lecz Ministerstwa Rozwoju, które było inicjatorem zmian w ustawie – dodaje.

Nabory, które miały być ogłoszone po 2 września muszą zostać zawieszone na czas przygotowania i zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący nowych, zgodnych z ustawą, kryteriów wyboru projektów. Dotyczy to październikowych konkursów w ramach działań:

 • 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
 • 4.2 Infrastruktura kolejowa,
 • 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,
 • 8.5 Rewitalizacja.

‒ Do końca sierpnia ogłosiliśmy aż 7 z 13 konkursów, które były zaplanowane na wrzesień i październik tego roku. Dzięki temu wielu wnioskodawców będzie mogło nadal zgłaszać swoje projekty, na zasadach obowiązujących przed nowelizacją. Będziemy starać się, by możliwie jak najszybciej dostosować nasze procedury do wymogów ustawy wdrożeniowej – mówi wicemarszałek Maciej Żywno.

W związku ze zmianą ustawy wdrożeniowej, Instytucja Zarządzająca RPOWP będzie odpowiedzialna za m.in.:

 • Przygotowanie propozycji zmian kryteriów wyboru projektów oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu RPOWP.
 • Wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących wyboru projektów w ramach konkursów, takich jak: rozszerzenie zakresu regulaminu konkursu, możliwość dzielenia konkursów na rundy, uzupełnianie braków formalnych, możliwość uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie oceny w zakresie kryteriów wyboru projektów, komunikacja instytucji ogłaszającej konkurs z wnioskodawcą (dopuszczenie korespondencji mailowej, jako wiążącej i skutecznej).
 • Zmianę sposobu oceny projektów partnerskich (zmiany zapisów procedur i kryteriów wyboru projektów), zwłaszcza w kontekście zniesienia zakazu realizacji projektów partnerskich przez podmioty powiązane.
 • Modyfikację systemu realizacji RPO, która związana jest z tym, że przestają obowiązywać wytyczne dotyczące programu, a niektóre ważne kwestie w nich zawarte nie są uwzględnione w wytycznych Ministerstwa Rozwoju. Dlatego część z zapisów wytycznych programowych musi znaleźć się w dokumentach RPO (np. umowach i porozumieniach pomiędzy instytucją zarządzającą, a instytucjami pośredniczącymi, instrukcji wykonawczej IZ RPOWP i Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych).
 • Uwzględnienie udziału wojewody w Komitecie Monitorującym RPOWP i pracach komisji oceny projektów. Wiąże się to z koniecznością modyfikacji regulaminu komisji oceny projektów oraz instrukcji wykonawczej RPOWP.
 • Działania związane ze zmianą przepisów dotyczących ekspertów oceniających wnioski, polegające na rozszerzeniu zakresu ich kompetencji poza samą ocenę spełniania przez projekty kryteriów wyboru.
 • Zmianę procedur dotyczących rozpatrywania protestu i uwzględnienia w dokumentach programowych np. możliwość wycofania protestu, skrócenia terminów na dokonanie autokontroli i rozpatrzenia protestu oraz zawieszenia tych terminów na czas uzupełnienia lub poprawienia protestu.

O dokładnych terminach rozpoczęcia naborów w ramach RPOWP będziemy Państwa informować na naszej stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl

 

 

 

Poleć innym: