Wtorek z funduszami. Kolejne projekty w regionie z dofinansowaniem unijnym

23.10.2018

Remonty oddziałów szpitalnych, szkół i przedszkoli, zakup sprzętu dydaktycznego, projekty edukacyjne, montaż instalacji fotowoltaicznych, a nawet budowa stacji serwisowej, na której będą obsługiwane samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym – we wtorek, 23 października br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podpisano dwanaście kolejnych umów na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Całkowita wartość projektów to ponad 20 mln zł., natomiast dofinansowanie unijne wynosi prawie 14 milionów.

Marszałek Maciej Żywno i wicemarszałek Anna Naszkiewicz wręczają umowę beneficjentowi

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie finansowe. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowali wicemarszałkowie Maciej Żywno i Anna Naszkiewicz.

-  Wybory, wyborami, a wtorek z funduszami musi się odbyć – mówił Maciej Żywno zwracając się do beneficjentów – Chciałbym podziękować wszystkim, którzy korzystają z możliwości, jakie dają fundusze unijne. Życzę Wam sprawnej realizacji projektów i szybkiego, bezproblemowego rozliczenia.

 • Beneficjent: Gmina Rajgród

  Tytuł projektu: „Szkoła w Rajgrodzie – szkołą kompetencji kluczowych”
  Wartość projektu:  375,7 tys. zł
  Dofinansowanie:  356,1 tys. zł

  Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie. Ponad 160 uczniów będzie mogło brać udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki, przyrody. Zostaną zorganizowane m.in. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci, zwłaszcza w zakresie umiejętności kluczowych oraz zajęcia logopedyczne czy korekcyjne. Szczególnie uzdolnieni uczniowie otrzymają stypendia. Swoje kompetencje podniesie 10 nauczycieli – w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikowania się. Szkolne pracownie zostaną doposażone w sprzęt informatyczny i pomoce dydaktyczne.

 • Beneficjent:  Fundacja OKNO NA WSCHÓD

  Tytuł projektu: „TAK dla edukacji”
  Wartość projektu: 1,9 mln zł
  Dofinansowanie: 1,8 mln zł 

  Ponad 280 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. gen. Z. Berlinga i klas gimnazjalnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi rozwinie kompetencje kluczowe oraz postawy, takie jak kreatywność, praca w grupie, przedsiębiorczość. Będzie to możliwe dzięki planowanym w ramach projektu zajęciom dydaktyczno-wyrównawczym z matematyki, nauk przyrodniczych i języków obcych, a także zajęciom rozwijającym umiejętności uczniów czy wyjazdom edukacyjnym. Kompetencje podniesie również 32 nauczycieli. Dla nich przewidziane są szkolenia i studia podyplomowe. Szkoły zostaną też doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt informatyczny.

 •  Beneficjent:  Fundacja OKNO NA WSCHÓD

  Tytuł projektu: „Z nauką na „TY”
  Wartość projektu: 688 tys. zł
  Dofinansowanie: 653,1 tys. zł

  Podobny projekt zostanie zrealizowany w Szkole Podstawowej w Czeremsze. Dla 120 uczniów przewidziane są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, językowe, naukowo-techniczne, informatyczne) i właściwe postawy – m.in. kreatywność, innowacyjność. Uczniowie wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych i obozie naukowo-edukacyjnym.

  Z projektu skorzysta 24 nauczycieli, którzy będą mogli wziąć udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. W SP w Czeremsze powstanie też międzyszkolna pracownia komputerowa.

 •  Beneficjent: RYCAR Sp. z o. o. Sp. K.

  Tytuł projektu: „Wzrost zatrudnienia i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa RYCAR poprzez budowę stacji serwisu samochodowego z uwzględnieniem obsługi pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym”
  Wartość projektu: 5,9 mln zł
  Dofinansowanie: 1,2 mln zł  

  W ramach projektu powstanie nowa stacja serwisu samochodowego, w której będą obsługiwane również pojazdy z napędem hybrydowym i elektrycznym. Zaplanowane prace to budowa budynku stacji serwisowej ze stanowiskami naprawczymi, diagnostycznymi, lakiernią oraz stanowiskami do badań technicznych. Inwestycja obejmuje zakup wyposażenia technicznego stanowisk diagnostycznych, naprawczych, w tym specjalistycznego stanowiska do obsługi serwisowej pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

  Na budynku serwisu pojawi się instalacja fotowoltaiczna, zasilająca obiekt w prąd. Zostanie zbudowana również stacja ładowania baterii samochodowych.

 •  Beneficjent: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

  Tytuł projektu: ZDROWE MATKA I DZIECKO – poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci
  Wartość projektu: 8,1 mln zł
  Dofinansowanie: 6,9 mln zł 

  W ramach projektu „Zdrowa matka i dziecko” przewidziana jest modernizacja i przebudowa oddziałów ginekologii, patologii ciąży i położnictwa oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej do oddziałów, w których leczone są dzieci oraz pracowni endoskopii, poradni podstawowej opieki zdrowotnej i opieki ambulatoryjnej. Ulepszonymi usługami zdrowotnymi ma zostać objętych 12,6 tys. pacjentów, wzrośnie też liczba porad udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – do 17,5 tys. w 2020 roku.

 •  Beneficjent: Miasto Łomża

  Tytuł projektu: „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym”
  Wartość projektu: 997,2 tys. zł
  Dofinasowanie: 847,6 tys. zł 

  W Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży poprawią się warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego. Park maszynowy oraz baza dydaktyczna szkoły zostaną wyposażone w narzędzia, sprzęt i urządzenia służące praktycznej nauce zawodu. Tym samym uczniowie ZSMiO będą mogli nabywać kwalifikacje w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Z projektu skorzysta nawet 795 osób.

 •  Beneficjent: Miasto Łomża

  Tytuł projektu: „Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie”
  Wartość projektu: 1,1 mln zł
  Dofinansowanie: 967,5 tys. zł 

  Projekt polega na remoncie i wyposażeniu pracowni gastronomicznej i budowlanej, znajdujących się w budynku zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Obecnie w pracowniach znajduje się przestarzały sprzęt, odbiegający od współczesnych standardów panujących w tych branżach. Dofinansowanie pozwoli więc na unowocześnienie warunków kształcenia młodzieży.

 •  Beneficjent: Gmina Rajgród

  Tytuł projektu: „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest”
  Wartość projektu: 57,7 tys. zł
  Dofinansowanie: 45,5 tys. zł 

  W ramach projektu zaplanowany jest odbiór zdemontowanych pokryć dachowych z posesji mieszkańców gminy, ich transport oraz unieszkodliwienie (poprzez składowanie na wysypisku). Dzięki temu poprawi się stan środowiska, a także zdrowie mieszkańców.

 • Beneficjent: Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

  Tytuł projektu: „Instalacja fotowoltaiczna o mocy 22 kWp ”
  Wartość projektu: 139,4 tys. zł
  Dofinansowanie: 79,4 tys. zł 

  Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizuje projekt polegający na montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków wielorodzinnych przy ul. Pięknej 13 i ul. Wojska Polskiego 31 w Łomży. Instalacja będzie wykorzystywana przez mieszkańców do podgrzewania wody użytkowej. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 • Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ”Ogród Marcina” Tarasiuk Marcin Sebastian

  Tytuł projektu: „Energia ze źródeł odnawialnych w PPHU Ogród Marcina”
  Wartość projektu: 401,2 tys. zł
  Dofinansowanie: 260,9 tys. zł 

  Projekt polega na zakupie i montażu w budynku firmy dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 31,9 kW i 37,7 kW wraz z podłączeniem do sieci. Produkowany dzięki nim prąd będzie wykorzystywany na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

 • Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGROPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Tytuł projektu: „Instalacja fotowoltaiczna na własne potrzeby firmy Agropol Sp. z o. o.”
  Wartość projektu: 1,1 mln zł
  Dofinansowanie: 533 tys. zł

  Również firma Agropol skorzysta z dofinansowania i zakupi instalacje fotowoltaiczne, które będą wytwarzać prąd na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Moc urządzeń to 198,36 kWp.

 • Beneficjent: Kowalewski Wojciech „MŁYN ROMASZKÓWKA”

  Tytuł projektu: „Ekologiczna Romaszkówka”
  Wartość projektu ogółem: 216,2 tys. zł
  Kwota dofinansowania projektu: 111,2 tys. zł 

  Przedsiębiorstwo „Młyn Romaszkówka” zrealizuje projekt polegający na budowie mikroinstalacji OZE (instalacja fotowoltaiczna) na swoim budynku. Dzięki inwestycji zostaną obniżone koszty funkcjonowania firmy.

   

 oprac. ak

Poleć innym: