Wynik naboru z Poddziałania 3.1.2

08.02.2017

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych (numer naboru RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15) przyjętą uchwałą Nr 190/ 2494/ 2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 lutego 2017 r.

Lista projektów (500 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (183 kB)

Poleć innym: