Wyniki naboru Poddziałanie 3.3.1 (nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17) część 4 - ostatnia

25.07.2018

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową (ostatnią) listę projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17, część IV przyjętą uchwałą Nr 309/4506/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 lipca 2018 r.

IOK przedstawia również informację o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Lista projektów (PDF 361 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 246 kB)

Poleć innym: