Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

24.05.2018

Szanowni Państwo,

prezentujemy Państwu dokument pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020”, przygotowany przez pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Podręcznik został przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020". Dokument ma charakter informacyjny i edukacyjny - jego treść nie stanowi wiążącej interpretacji Wytycznych oraz ustawy Pzp.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Podręcznika (PDF 1.56 MB).

Poleć innym: