Zwiększenie alokacji w konkursie Poddziałanie 8.4.1 (nabór nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18)

Instytucja Zarządzająca RPOWP na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) uprzejmie informuje, że w dniu 07.08.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej RPOWP 2014-2020 - Typ projektu: Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci (nabór nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18).

Celem przyspieszenia tempa wdrażania RPO oraz zwiększenia poziomu kontraktacji i certyfikacji, podjęto decyzję o przyjęciu formuły częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnego wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania Umów. Z uwagi na konieczność zachowania zgodności z zapisami art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 t.j. z późn. zm.), w treści którego wskazano, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców, kwotę alokacji zwiększono z obecnego poziomu 20 000 000,00 PLN do 33 622 168,09 PLN. Ostateczna wartość wykorzystanej alokacji będzie uzależniona od faktycznej ilości projektów wybranych do dofinansowania oraz wartości dofinansowania wynikającej ze zaktualizowanego budżetu (jeżeli wprowadzono korekty na etapie oceny formalno-merytorycznej).

Przyjęcie ww. informacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego nie jest równoznaczne z uzyskaniem pozytywnej oceny projektu, wyborem go do dofinansowania oraz podpisaniem Umowy o dofinansowanie.

IZ RPOWP zaleca do bieżącego zapoznawania się z informacjami publikowanymi przy dedykowanym konkursie.

Poleć innym: