Zwiększenie alokacji w konkursie do Poddziałania 8.2.1

Instytucja Zarządzająca RPOWP (IZ RPOWP) uprzejmie informuje, że w dniu 07.08.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego Działania 8.2 Uzupełnienie  deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej RPOWP 2014-2020 - Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych (nabór nr RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/18).

Po uwzględnieniu zróżnicowanego poziomu złożonej dokumentacji aplikacyjnej i wyjaśnień składanych w trakcie trwającej oceny formalno-merytorycznej, celem przyspieszenia tempa wdrażania RPO oraz zwiększenia poziomu kontraktacji i certyfikacji, Instytucja Zarządzająca RPO przyjęła formułę częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnego wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania Umów. Z uwagi na konieczność zachowania zgodności z zapisami art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018.1431 t.j.), w treści którego wskazano, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem Wnioskodawców, kwotę alokacji zwiększono z obecnego poziomu 35 000 000,00 PLN do 48 345 189,48 PLN. Ostateczna wartość wykorzystanej alokacji będzie uzależniona od faktycznej ilości projektów wybranych do dofinansowania oraz wartości dofinansowania wynikającej ze zaktualizowanego budżetu (jeżeli wprowadzono korekty na etapie oceny formalno-merytorycznej).

Przyjęcie ww. informacji przez ZWP nie jest równoznaczne z uzyskaniem pozytywnej oceny projektu, wyborem go do dofinansowania oraz podpisaniem Umowy o dofinansowanie.

IZ RPOWP zaleca do bieżącego zapoznawania się z informacjami publikowanymi przy dedykowanym konkursie na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl  oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Poleć innym: