Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-01-27

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-20. Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 został zaprojektowany tak, aby był możliwy do korzystania przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Powiększanie czcionki

Rozmiar czcionki zastosowanej w serwisie jest określony w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki w serwisie należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:
Internet Explorer: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu"
Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++)
Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"

Wygląd

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Identyfikacja błędu

Jeśli przy wpisywaniu informacji błąd zostanie wykryty automatycznie, system wskazuje błędny element.

Dostosowanie do urządzeń mobilnych

Serwis jest wykonany z użyciem technologii RWD (Responsive Web Design), która umożliwia korzystanie z serwisu na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony, tablety i netbooki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Marią Widurską, Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji pod adresem poczty elektronicznej: maria.widurska@wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 66 54 944.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dotyczy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89 w Białymstoku.

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Poleskiej. Przed wejściem głównym znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej. Drzwi wejściowe są automatyczne, wejście do budynku jest z poziomu terenu.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się siedem stopni schodów prowadzących na parter. Przy schodach zamontowane są poręcze. Po lewej stronie schodów zamontowana jest winda dla osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie od wejścia znajduje się portiernia.

W korytarzu odchodzącym z prawej strony od holu głównego, znajduje się kancelaria i punkt kontaktowy dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy punktu są przeszkoleni w posługiwaniu się językiem migowym.

W holu głównym w jego lewej skrajnej części znajduje się Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, gdzie można skorzystać z pętli indukcyjnej. Obok znajduje się oznaczona toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

W korytarzach odchodzących od holu głównego znajdują się po dwie windy. Windy są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach nie przekraczających szerokości 76 cm. Obie pary wind komunikują się głosowo, a klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille'a. Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku. Toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na sali konferencyjnej oraz w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Na sali konferencyjnej oraz w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można skorzystać z pętli indukcyjnej. W budynku pracują dwie osoby przeszkolone w posługiwaniu się jezykiem migowym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby skorzystania z usług przeszkolonych pracowników.

Dodatkowe informacje, w tym procedura obsługi osób niesłyszących lub słabosłyszących dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.