INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Promocja gospodarcza

Jedna firma może otrzymać wsparcie na dwa wydarzenia w roku

Jedna firma może otrzymać wsparcie na dwa wydarzenia w roku

Bilet na targi z Regionalnego Programu Operacyjnego

Do 30 maja trwa konkurs, w którym można uzyskać pomoc na udział w targach, wystawach, misjach, wizytach studyjnych

Nabór jest ogłoszony z poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. To pierwszy taki konkurs w tym rozdaniu unijnych pieniędzy w regionie.

W cyklach miesięcznych

Konkurs ruszył 26 lutego. Jest podzielony na cykle miesięczne. I tak też są oceniane wnioski, w cyklach – aby nie tracić czasu czekając na termin zakończenia konkursu. Do podziału jest 8 milionów złotych. Przed nami ostatnia tura. Warto więc skorzystać z okazji i złożyć wniosek. Zwłaszcza że drugi nabór na takie działania nie jest planowany w tym roku.
W naborze mogą wziąć udział przedsiębiorstwa sektora MŚP (mikro-, małe i średnie), samorządy, instytucje otoczenia biznesu i porozumienia tych podmiotów. Przy czym, wnioskodawcy inni niż przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia udziału przedsiębiorstw w realizacji projektu. Grupą docelową i ostatecznym odbiorcą wsparcia w ramach poddziałania 1.4.1 są przedsiębiorstwa sektora MŚP!

RPOWP 2014-2020

Udział w targach to dobra forma promocji

Pokażmy się światu

Dofinansowanie można uzyskać na wizyty studyjne i misje zagraniczne, udział w krajowych i zagranicznych targach czy wystawach lub w innych ważnych dla danej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, organizację zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego – ukierunkowanych na przyjęcie potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.
Warto jednak podkreślić, że wsparcie adresowane jest wyłącznie do podlaskich przedsiębiorców. – Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie podmioty z województwa podlaskiego, tzn. posiadające na terenie naszego województwa swoją siedzibę – wyjaśnia Emilia Malinowska, dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. – Chcemy pomóc podlaskim firmom w rozwijaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi kontrahentami, w ekspansji na rynki zewnętrzne, w umacnianiu pozycji w branży. Wiemy, że nasi przedsiębiorcy mają się czym pochwalić. Oferowane przez nich usługi i produkty śmiało mogą konkurować na zagranicznych rynkach, trzeba tylko pokazać je światu lub… zaprosić świat do nas. I właśnie poprzez ten konkurs chcemy to ułatwić i pomóc podlaskim przedsiębiorcom – dodaje.
Posiadanie siedziby w województwie podlaskim będzie weryfikowane na podstawie wpisu do KRS w momencie złożenia wniosku oraz udzielenia wsparcia. Przedsiębiorstwa posiadające jedynie oddział w Podlaskiem nie dostaną dotacji.
Przy czym, jedno przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie maksymalnie na dwa wydarzenia (tj. targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym) w ciągu jednego roku kalendarzowego.

100 tysięcy na targi zagraniczne

Jeśli chodzi o poziom dofinansowania, to mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na 85 procent dofinansowania (wydatków kwalifikowanych), średnie na 65 procent, a pozostałe podmioty – na 85 proc.
Na wydarzenia odbywające się w kraju jeden podmiot może uzyskać maksymalnie 50 tys. złotych, a na te zagranicą – 100 tysięcy złotych.

Zdjęcie banknotów

Budżet konkursu wynosi 8 mln zł

A na co można przeznaczyć te pieniądze? Na m.in. wynajęcie powierzchni wystawienniczej, zaprojektowanie i zabudowę stoiska wystawowego czy ekspozycji, materiały promocyjne, wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną, wstęp na teren wystaw i targów, transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną), podróż i zakwaterowanie uczestników, opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń, opłaty za usługi tłumaczeń podczas udziału w misji gospodarczej za granicą. Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych, czyli takich, na które można uzyskać dotację, został ujęty w regulaminie konkursu.

Wymiana doświadczeń

– Zachęcam serdecznie przedsiębiorców, aby wzięli udział w tym konkursie – mówi Emilia Malinowska. – Ogromne znaczenie w działalności gospodarczej ma eksport. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą dynamiczniej się rozwijać, zwiększać produkcję i sprzedaż swoich wyrobów. Korzystnie wpływa on na całą gospodarkę, powoduje wzrost zatrudnienia, większe pieniądze wpływają do regionu. Dlatego zależy nam, byśmy coraz lepiej konkurowali na rynkach międzynarodowych. A takie wyjazdy, targi czy wizyty studyjne są doskonałą okazją do nawiązania kontaktów handlowych i wymiany doświadczeń.

Emilia Malinowska

Emilia Malinowska, Dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

„Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie podmioty z województwa podlaskiego, tzn. posiadające na terenie naszego województwa swoją siedzibę. Chcemy pomóc podlaskim firmom w rozwijaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi kontrahentami, w ekspansji na rynki zewnętrzne, w umacnianiu pozycji w branży.”

Dodatkowe punkty

Premiowane będą projekty przyczyniające się do:

 • rozwoju sektorów gospodarki wskazanych w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu
  o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+,
 • promocji i nawiązywania relacji gospodarczych na priorytetowych zagranicznych rynkach
  geograficznych określonych w Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego,
 • realizacji projektów z udziałem większej liczby partnerów (najwięcej punktów przy udziale 15 przedsiębiorstw).
 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]