INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Rewitalizacja

Zdjęcie pustego pomieszczenia ze schodami

Czas na odnowę

Za nami pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych

Czas więc na jego krótkie podsumowanie. – W ramach pierwszego naboru z działania 8.5 zostało zgłoszonych 15 projektów. Ich wartość dofinansowania wynosi prawie 71 mln zł. To oznacza, że pula środków przewidziana na ten konkurs, czyli 55 mln zł, została wyczerpana już w pierwszej rundzie – mówi Beata Wiśniewska, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Dlatego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu kolejnych rund konkursu, które miały zakończyć się w maju i czerwcu, do czasu ogłoszenia wyników pierwszej – wyjaśnia.

Dobry program to podstawa

Konkurs z działania 8.5 Rewitalizacja skierowany był do różnych podmiotów, m.in. samorządów, organizacji pozarządowych, Kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Ale pod pewnymi warunkami. Projekty muszą być realizowane wyłącznie na obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, w ośrodkach subregionalnych i powiatowych.
Oprócz tego, gmina, na terenie której dane przedsięwzięcie ma być realizowane, musi mieć zatwierdzony lokalny program rewitalizacji, To dokument zawierający m.in. diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, skalę i charakter potrzeb, ich zasięg przestrzenny, efekt zakładany po rewitalizacji, listę przedsięwzięć, które mają być zrealizowane, harmonogram rzeczowo-finansowy, system wdrażania i monitorowania programu.
Program rewitalizacji obejmuje łącznie nie więcej niż 20 proc. powierzchni gminy i dotyczy nie więcej niż 30 proc. jej wszystkich mieszkańców. Poświęcony jest najbardziej zdegradowanym obszarom, czyli takim, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.
Kilkadziesiąt podlaskich gmin skorzystało z dotacji na opracowanie takich programów. Były one przyznane w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Zarząd Województwa Podlaskiego ze środków programu Pomoc Techniczna. Zarząd Województwa zatwierdził do realizacji już 31 takich programów. To oznacza, że te gminy otrzymały zielone światło na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na swoim terenie.

Aktywne samorządy

W konkursie na rewitalizację swoje projekty zgłosiły w większości samorządy – gminy: Sokółka, Mońki, Choroszcz, Łapy, miasta: Suwałki, Hajnówka, Augustów oraz powiat bielski. Projekty rewitalizacyjne chcą też realizować ośrodki kultury w Kolnie, Suwałkach, Wysokiem Mazowieckiem, Bielsku Podlaskim oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim i Wspólnota Mieszkaniowa Rynek Zygmunta Augusta 15 z Augustowa.
Co zamierzają wnioskodawcy? Na przykład w Sokółce, gmina chce zagospodarować teren wokół zalewu i stworzyć miejsce do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Ma się tam też pojawić m.in. ścieżka rowerowa, plenerowa siłownia i plac zabaw. Wartość tej inwestycji została oszacowana na 4,4 mln zł. Dofinansowanie ma wynieść 3,5 mln zł.
Suwalski Ośrodek Kultury planuje remont i modernizację swojego budynku przy ulicy Noniewicza w Suwałkach. Natomiast miasto Suwałki chce za 7,8 mln zł zrewitalizować starą łaźnię i bulwary nad rzeką Czarna Hańcza.
Szansę na odnowienie mają też mieszkańcy budynku, znajdującego się w Augustowie przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 15. Zgłoszony przez wspólnotę mieszkaniową projekt zakłada remont dachu oraz zainstalowanie na nim paneli fotowoltaicznych. Koszt to ponad 206 tys. zł, ale dotacja może pokryć nawet 155 tys. zł z tej kwoty.
O tym, które z tych projektów otrzymają wparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego, dowiemy się już za kilka tygodni.

Rewitalizacja tylko kompleksowo

Warto przypomnieć, że przedsięwzięcia, realizowane w ramach działania 8.5, muszą być kompleksowymi projektami dotyczącymi wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru. Koncentrować się mają nie tylko na procesie przebudowy lub adaptacji wybranych obszarów, ale przede wszystkim na działaniach o charakterze społecznym na rzecz aktywizacji i integracji społeczno-gospodarczej, ograniczeniu koncentracji ubóstwa, sprzyjających włączeniu społecznemu, podniesieniu jakości życia lokalnych społeczności, poprawie dostępu do usług społecznych, a w aspekcie gospodarczym – na projektach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieraniu gospodarki.

Działanie 8.5 Rewitalizacja

W konkursie z działania 8.5 Rewitalizacja o dotacje mogły się ubiegać podmioty z:

 • obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego: Białystok i jego obszar funkcjonalny (Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków),
 • ośrodków subregionalnych: Łomża, Suwałki, Bielsk Podlaski,
 • ośrodków powiatowych: Sejny, Augustów, Grajewo, Kolno, Sokółka, Mońki, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Hajnówka i Siemiatycze.
 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]