INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Rozwój lokalny

Jedne z pierwszych dotacji trafiły do parafii z LGD Puszcza Knyszyńska

Jedne z pierwszych dotacji trafiły do parafii z LGD Puszcza Knyszyńska

RLKS – jak to działa

Podlaskie, jako jeden z dwóch regionów, udziela wsparcia na realizację lokalnych projektów

Mowa o instrumencie Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który w latach 2014-2020 wdrażany jest przez województwa podlaskie i kujawsko-pomorskie. To nowe narzędzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pierwsze efekty

Są już widoczne. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który finansuje inwestycje, mamy podpisanych 58 umów o wartości prawie 40 mln zł i dofinansowaniu sięgającym 21,2 mln zł. W większości projekty są realizowane przez samorządy, ale też parafie i Lokalną Organizację Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”.
Dzięki dotacjom mieszkańcy już niedługo będą korzystać np. z ciepła produkowanego przez kolektory słoneczne zamontowane na dachach ich domów. Tak będzie m.in. w gminach Bargłów Kościelny, Rajgród, Wyszki, Krypno, Siemiatycze czy Grajewo.
Wiele miejsc zostanie odnowionych. Gmina Lipsk zrewitalizuje Park Miejski im. Józefa Piłsudskiego, Janów wyremontuje drewniany budynek we wsi Kizielany, w którym kiedyś mieściła się szkoła podstawowa i przeznaczy go na potrzeby lokalnej społeczności. Z kolei gmina Suwałki stworzy miejsca do rekreacji i wypoczynku przy jeziorach w Małej Hucie i Okuniowcu.
Ze wsparcia skorzystają też dzieci i młodzież. Gmina Krasnopol przy Zespole Szkół w Kransnopolu wybuduje m.in. boisko i bieżnie. W Szumowie powstanie gminne przedszkole, w innych miejscowościach do opieki nad dziećmi przystosowane zostaną budynki oświatowe (Szepietowo, Ruda), z kolei istniejące przedszkola będą remontowane (np. w Wysokiem Mazowieckiem).
Dotacje wesprą również lokalne zabytki. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie realizuje projekt polegający na przeniesieniu, renowacji i wykonaniu prac konserwatorskich zabytkowego lamusa, znajdującego się obok kościoła. A Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku przeprowadzi m.in. konserwację cerkiewnych witraży.

Nie tylko inwestycje

Czternaście projektów o wartości ponad 3 mln zł i dofinansowaniu 2,8 mln zł jest już realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacje pozwolą m.in. na dostosowanie przedszkola w Mońkach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i wprowadzenie dodatkowych zajęć, np. z matematyki i języka angielskiego. Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 w Hajnówce wzmocnią kompetencje kluczowe poprzez naukę języków obcych czy udział w zajęciach rozwijających kreatywność.
Gmina Drohiczyn stawia na samodzielność, aktywność i nabywanie kompetencji zawodowych przez mieszkańców Perlejewa, Grodziska, Milejczyc i Drohiczyna, znajdujących się w trudnej sytuacji. Podobnie, jak Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach”, które realizuje podobny projekt, skierowany do młodzieży z gminy Wasilków. Przewidziano w nim m.in. doradztwo i staże zawodowe.

W skali lokalnej

RLKS dotyczy działań podejmowanych w skali lokalnej. Dlatego jest realizowany przez lokalne grupy działania, składające się m.in. z przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, a także mieszkańców gmin, należących do takiej grupy.
Podstawą realizacji projektów i otrzymania unijnego wsparcia są z kolei lokalne strategie rozwoju. To one wskazują, jakie są problemy, potencjały i potrzeby „małych ojczyzn”. Każda LGD, chcąca wdrażać RLKS, musiała taką strategię opracować. Prace nad dokumentem wymagały szerokiego zaangażowania mieszkańców i różnych środowisk, po to, by fundusze zostały spożytkowane z jak najlepszym efektem dla lokalnej społeczności.

Anna Naszkiewicz

Anna Naszkiewicz
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Fundusze w ramach RLKS przeznaczone są zarówno na inwestycje w infrastrukturę, jak i tzw. projekty miękkie – w zależności od tego, jakie są potrzeby danej społeczności. Ich wdrażanie również odbywa się lokalnie. Wnioskodawcy już nie muszą udawać się ze swoimi projektami do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku. Mogą je zgłosić w ramach swojej LGD. Zgodnie z umowami zawartymi z Zarządem Województwa, lokalne grupy działania są odpowiedzialne za przygotowanie harmonogramu konkursów, ogłaszanie naborów wniosków oraz wybranie do realizacji konkretnych projektów.

Stefan Krajewski

Stefan Krajewski
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Spośród instrumentów wprowadzonych przez Komisję Europejską w latach 2014-2020, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jest instrumentem najlepiej sprawdzonym. Od lat jest bowiem wdrażany na obszarach wiejskich, a także na obszarach zależnych od rybactwa pod nazwą LEADER. To bardzo dobrze, że społeczności lokalne z naszego regionu mają możliwość tak szerokiego korzystania zarówno z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki zainwestowane przez lokalne społeczności będą miały bezpośrednie przełożenie na rozwój i poprawę jakości życia w małych miastach i wsiach.

 

59 milionów euro

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]