INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Pożyczki unijne

Czas to pieniądz

Unijne pożyczki dla każdego

Pożyczki mają bardzo niskie oprocentowanie. Okres spłaty jest bardzo długi. Warto więc z nich korzystać – mówi Anna Naszkiewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Czy warto korzystać z pożyczek z Regionalnego Programu Operacyjnego? Czy oferta jest konkurencyjna?

Anna Naszkiewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego: Bardzo konkurencyjna. Instytucje finansujące, które pośredniczą w udzielaniu pożyczek, nie pobierają prowizji. Pożyczki mają bardzo niskie oprocentowanie w stosunku do tych, oferowanych przez banki. Okres spłaty jest bardzo długi. Warto więc z nich korzystać.

Czy to pierwsze pożyczki w ramach RPOWP?

Nie, już w poprzedniej perspektywie proponowaliśmy unijne pożyczki, ale nie w tak szerokiej formie. Poprzednio starać się o nie mogli wyłącznie przedsiębiorcy. Chętnie z nich korzystali, ponieważ ich atutami były: elastyczność, dostępność, niższe oprocentowanie.

Bazując na tak dobrych doświadczeniach, w tej perspektywie znacznie poszerzyliśmy grono odbiorców unijnych pożyczek. To już nie tylko przedsiębiorcy, ale spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz osoby bezrobotne.

Półtora roku temu podpisaliśmy, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której został utworzony fundusz (tzw. fundusz funduszy) w celu zapewnienia wsparcia finansowego z RPOWP 2014-2020 dla kilku rodzajów pożyczek.

Ile pieniędzy z RPOWP przeznaczonych jest na tę formę pomocy?

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na takie wsparcie przeznaczyliśmy 52,4 mln euro, w latach 2007-2013 było to 35 mln euro. Kwota jest więc znacznie wyższa. Wynika to, po pierwsze, z naszych dobrych doświadczeń, po drugie, z faktu, że właśnie pożyczki to przyszłość unijnej pomocy.

Wszystkie unijne pożyczki zostały już uruchomione. Oferujemy je dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, osób bezrobotnych i przedsiębiorców.

Na co przedsiębiorca może przeznaczyć pożyczkę?

Na przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług, a także na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (bez ograniczeń branżowych) na terenie województwa podlaskiego.

Pożyczki adresowane są do mikro- i małych przedsiębiorstw i udzielane na preferencyjnych zasadach. Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę (do 1 mln zł) na sfinansowanie aż 92,5 proc. wartości inwestycji, maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy, karencja w spłacie sięga 6 miesięcy, oprocentowanie jest korzystniejsze niż na zasadach rynkowych. Poza tym nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą tej formy wsparcia.

To korzystna forma pomocy m.in. dla tych firm, które nie mogą starać się o dotacje, np. z sektora usług. Pożyczki są dla nich w pełni dostępne.

Oferowane są dwa rodzaje pożyczek na termomodernizację: dla MŚP oraz sektora mieszkaniowego. Czym się one różnią?

Maksymalna kwota pożyczki sięga w obu przypadkach 1 miliona złotych, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 120 miesięcy. Oba produkty, zarówno ten dla przedsiębiorców, jak ten i dla sektora mieszkaniowego mają oprocentowanie korzystniejsze niż oferty rynkowe.

A różni je przede wszystkim przeznaczenie i odbiorca. W pierwszym przypadku, wsparcie może uzyskać przedsiębiorca na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej w firmie, w tym na inwestycje w zakresie odnawianych źródeł energii oraz na głęboką i kompleksową modernizację energetyczną budynków.

Z kolei drugi produkt jest skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa podlaskiego oraz towarzystw budownictwa społecznego na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (np. modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne). Wyłączone z tego wsparcia są podmioty z terenu ZIT Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Łomży i Suwałk – one bowiem mogą występować o pomoc w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Co z osobami, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej? 

Dla nich również mamy ofertę, mianowicie mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Skorzystają z niej osoby od 30. roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo. Wartość tej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia (ok. 90 tys. zł), a maksymalny okres spłaty to 84 miesiące. Dzięki tej pożyczce liczymy na wzrost liczby przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy. A to przekłada się na rozwój całego regionu.

Anna Naszkiewicz

„W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na takie wsparcie przeznaczyliśmy 52,4 mln euro, w latach 2007-2013 było to 35 mln euro. Kwota jest więc znacznie wyższa. Wynika to, po pierwsze, z naszych dobrych doświadczeń, po drugie, z faktu, że właśnie pożyczki to przyszłość unijnej pomocy”.

Rozmawiała:
Barbara Likowska – Matys

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]