INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Konkursy RPOWP

Złóż wniosek. Sięgnij po dotację

Przedstawiamy harmonogram konkursów o dofinansowanie bezzwrotne w ramach RPOWP na lata 2014-2020, jakie zostaną ogłoszone do końca 2018 roku. Wiele naborów już za nami, ale oferta nadal jest bardzo bogata. Zapraszamy do udziału

Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

nazwa poddziałania: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

miesiąc ogłoszenia konkursu: sierpień 2018 r. | budżet konkursu w zł: 50 mln

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R
oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach listopad 2018 r. | 80 mln

OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian maj 2018 r. | 1 mln

Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy czerwiec 2018 r. | 8 mln

Działania na rzecz równowagi praca – życie czerwiec 2018 r. | 4 mln

Aktywne i zdrowe starzenie się czerwiec 2018 r. | 9,02 mln

OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki październik 2018 r. | 25 mln

OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne sierpień 2018 r. | 20 mln
Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF wrzesień 2018 r. | 50 mln

OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu listopad 2018 r. | 25 mln

Oś VII: Poprawa spójności społecznej

Rozwój usług społecznych w ramach BOF czerwiec 2018 r. | 2,5 mln zł

Rozwój działań aktywnej integracji lipiec 2018 r. | 20 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lipiec 2018 r. | 8 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lipiec 2018 r. | 8 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lipiec 2018 r. | 5 mln

Rozwój działań aktywnej integracji listopad 2018 r. | 10 mln

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Infrastruktura ochrony zdrowia maj 2018 r. | 10 mln

PROJEKTY ZINTEGROWANE

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki maj 2018 r. | 4 mln

Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego maj 2018 r. | 4 mln

Rozwój usług społecznych w ramach BOF listopad 2018 r. | 2,5 mln

Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF listopad 2018 r. | 4,5 mln

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie:
www.rpo.wrotapodlasia.pl, w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]