INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Konkursy RPOWP

Chcesz wejść na rynki zagraniczne? Skorzystaj z porady eksperta

Na usługi doradcze można otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na wnioski czekamy do końca roku

To nowy konkurs, jeszcze takiego naboru w ramach RPOWP nie było. Usługi doradców są drogie, dlatego firmy często zwlekają ze zleceniem takiego zadania. Tymczasem dobry ekspert zaradzi kryzysowi w przedsiębiorstwie, a bardzo dobry – ten kryzys przewidzi.

Teraz na dofinansowanie zakupu takich usług (maksymalnie dwóch) można otrzymać dotację. Oferta jest skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

A w czym może pomóc doradca? Katalog jest szeroki. Do świadczenia takich usług na rzecz przedsiębiorstw została zakwalifikowana, jako pierwsza, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Docelowo liczba instytucji, udzielających porad firmom, będzie wyższa. PFRR proponuje firmom porady w zakresie:

opracowania biznesplanów i studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych,

pozyskiwania kontrahentów zagranicznych,

strategii wejścia na rynek zagraniczny,

przygotowania do udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych,

analizy wymogów formalno-prawnych wprowadzenia produktu/usługi na rynek zagraniczny,

badania (audytu) potencjału internacjonalizacji przedsięwzięcia,

analizy potencjału docelowego rynku zagranicznego,

doradztwa w zakresie koncepcji oraz możliwości sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych (od pomysłu do realizacji),

optymalizacji operacyjnej przedsiębiorstwa oraz usprawnień systemu informacji zarządczej,

doradztwa w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw.

Harmonogram konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 do końca 2019 roku

Szczegóły konkursów: cel: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach | termin ogłoszenia: maj 2019 r. | termin zakończenia – jeżeli jest podany: grudzień 2019 r. | budżet w zł: 50 mln

Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach | kontynuacja konkursu z 2018 r. | 31 lipca 2019 r. | 100 mln

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach | październik | grudzień | 40 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – usługi doradcze na rzecz podlaskich MŚP | marzec | grudzień | 8 mln

OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania na rzecz równowagi praca – życie – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat | marzec | 15 października | 30 mln

Działania na rzecz równowagi praca – życie, aktywizacja zawodowa rodziców i opiekunów prawnych | czerwiec | 20 sierpnia | 4 mln

Aktywne i zdrowe starzenie się – Realizacja programów rehabilitacji leczniczej zapobiegającej przerywaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, ułatwiających powrót na rynek pracy, a także dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu | lipiec | 4,65 mln

OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | kwiecień | 29 listopada | 40 mln

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | październik | 18 mln

OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz na infrastrukturę wytwórczą biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego | lipiec | sierpień | 50 mln

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – na instalację ogniw fotowoltaicznych

lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych | grudzień 2019 r. | styczeń 2020 r. | 30 mln

OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Efektywny system gospodarowania odpadami | październik | listopad | 10 mln

Oś VII: Poprawa spójności społecznej

Rozwój działań aktywnej integracji | wrzesień | 20 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

– wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci | sierpień | 6 mln

Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego – działania realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej | lipiec | 9 mln

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, typ projektu: digitalizacja | czerwiec | 28 lipca | 3 mln

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego / Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) | październik | listopad-grudzień | 8 mln

PROJEKTY ZINTEGROWANE

Rozwój usług społecznych w ramach BOF | 2 mln / Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF | 4,5 mln | październik

Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki | 44,7 mln / Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych | 23,4 mln | czerwiec | 30 września

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl

 • aktualności

  Cele na 2019 rok wykonane!

  Zasada n + 3 określa okres na rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wnioski o płatność, składane przez beneficjentów, przekładają się na […]

 • aktualności

  9 milionów dla przedsiębiorstw. Na badania i rozwój

  Firmy te wzięły udział w konkursie z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach) […]

 • aktualności

  Czekamy na informację od beneficjentów. Pochwalcie się projektem, a my go wypromujemy

  Czasami projekt może się wydać Państwu zbyt skromny, może mniej ważny. Ale tak nie jest. To jest Wasz sukces! Wasz […]

 • aktualności

  Choroszcz ma piękny rynek

  Rewitalizacja była możliwa dzięki dotacji z RPOWP. Inwestycja miała o wiele większy zakres: został również przebudowany układ komunikacyjny – zamiast ronda powstała […]

 • aktualności

  Nowy angiograf w „Śniadecji”

  Nowy angiograf będzie wykorzystywany w leczeniu chorób kardiologicznych, które należą do najczęstszych przyczyn zgonów. Zakup urządzenia został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. […]