INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Nowy budżet UE

W spotkaniu wziął udział Wolfgang Münch (w środku), zastępca dyrektora ds. Polski w Komisji Europejskiej

Co nas czeka po 2020 roku

Komisja Europejska przedstawiła wstępną propozycję budżetu Unii Europejskiej na nową perspektywę

Założenia nowego unijnego budżetu przybliżył podczas debaty „Przyszłość rozwoju regionalnego: Polityka Spójności 2020+” Wolfgang Münch, zastępca dyrektora ds. Polski w Komisji Europejskiej. W spotkaniu, które odbyło się 9 maja, wzięli też udział marszałek Jerzy Leszczyński, wicemarszałek Maciej Żywno oraz samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Pięć obszarów

Wolfgang Münch wyraził duże uznanie dla Polski i zmian, jakie w niej nastąpiły po przystąpieniu do UE. Przedstawiciel Komisji podkreślił, że również pieniądze przeznaczone na rozwój województwa podlaskiego są coraz lepiej inwestowane.

– 2 maja Komisja Europejska przedstawiła projekt Wspólnych Ram Finansowych. To ważna decyzja, mówiąca o tym, jak będzie wyglądać unijny budżet – mówił dyrektor Münch. Przedstawił też najważniejsze założenia finansowe na lata 2021-2027. Wynika z nich, że wspieranych będzie pięć obszarów, w których wspólne działanie państw UE będzie najbardziej skuteczne (europejska wartość dodana): obronność, badania, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, innowacyjność i mobilność młodzieży.

– Umiarkowanie zaoszczędziliśmy na Wspólnej Polityce Rolnej – 5 proc., z kolei 7 proc. na polityce spójności. Nadal jednak stanowią one 70-80 proc. budżetu UE – mówił gość z Brukseli.

Komisja Europejska chce m.in. skupić się na reformach strukturalnych, zmniejszyć liczbę regulacji, zwiększyć elastyczność korzystania z funduszy unijnych, a także zmniejszyć współfinansowanie przedsięwzięć po to, by kraje Unii Europejskiej zyskały większą niezależność w realizacji programów.

Debata

Debata przyciągnęła m.in. podlaskich samorządowców i przedsiębiorców

Podlaskie potrzebuje funduszy

– Ostatnie 14 lat było okresem bardzo dobrym dla Polski i naszego województwa. PKB na mieszkańca województwa podlaskiego zwiększyło się z 38 proc. do 48 proc.

Poprawiła się jakość życia, infrastruktura. Zadajemy sobie jednak pytanie: czy wystarczająco, czy działania realizowane w ramach polityki spójności pozwoliły na zwiększenie konkurencyjności regionu, podniesienie zdolności eksportowych – mówił marszałek Jerzy Leszczyński o dotychczasowych efektach wdrażania funduszy UE w naszym województwie. Podkreślał również znaczenie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, które są bardzo ważne dla Podlaskiego, ze względu na rolniczy charakter regionu oraz rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze.

Niezwykle ważnym programem dla Podlaskiego i innych słabo rozwiniętych regionów leżących przy wschodniej granicy kraju, jest program Polska Wschodnia. – W wyniku realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej PKB makroregionu wzrosło o 2,5 pkt. procentowego, w stosunku do poziomu z 2006 roku – zaznaczył marszałek Leszczyński.

Wspólne stanowiska

Dlatego marszałkowie województw Polski Wschodniej postanowili wspólnie zabiegać o utrzymanie tego programu. W przedstawionym w lutym 2018 roku w Brukseli stanowisku znalazł się konkretny zarys programu. Uwzględniono w nim działania w zakresie infrastruktury, zwłaszcza drogowej i kolejowej, wsparcie dla średnich i małych miast, rozwój przedsiębiorczości w oparciu o funkcje uzdrowiskowe czy podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców. Marszałek Jerzy Leszczyński poinformował, że marszałkowie wschodnich województw podpisali Cohesion Alliance, czyli deklarację na rzecz silnej polityki spójności po 2020 roku, która zakłada m.in. jej uproszczenie oraz wzmocnienie roli władz lokalnych i regionalnych we wdrażaniu.

Marszałek Leszczyński wyraził też nadzieję, że programy, takie jak Polska – Rosja, Litwa – Polska czy Polska – Białoruś – Ukraina będą kontynuowane, bo przyczyniają się do rozwoju oraz integracji społecznej i gospodarczej regionów przygranicznych. Z kolei wicemarszałek Żywno podkreślił, że ważne będzie też dobre wykorzystanie środków w kolejnym RPO.

Debata o przyszłości

Wicemarszałek poinformował również, że Zarząd Województwa Podlaskiego rozpoczyna prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, która wskazuje główne kierunki rozwoju regionu i pomoże określić, jak wykorzystać środki, także te z UE. A debata z Komisją Europejską to spotkanie, które właśnie rozpoczyna dyskusję o przyszłości regionu.

 • aktualności

  Wsparcie na szkoły i przedszkola

  Gminy wzięły udział w konkursach, ogłoszonych w ramach ich Lokalnych Grup Działania, a dofinansowanie pochodzi z RPOWP na lata 2014-2020. Gmina Bargłów Kościelny należy […]

 • aktualności

  Firma Barter zbuduje pierwszy w regionie terminal intermodalny

  Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno, a ze strony firmy Barter SA – członkowie zarządu – Joanna […]

 • aktualności

  Podlaskie firmy pojadą na targi

  Na początku sierpnia Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 11 projektów zgłoszonych przez: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Balt-Yacht, Garnet Global, Centrum […]

 • aktualności

  Fałszywi doradcy

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymał już wiele sygnałów o nierzetelnych ofertach składanych przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, a mających na […]

 • aktualności

  Pieniądze z RPO na lepszą opiekę ginekologiczną

  W grajewskim szpitalu zostanie przebudowany i doposażony Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Poradnia Ginekologiczna. Obiekt stanie się też bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji […]