INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Realizacja RPOWP

RPO się zmienia!

Mamy zielone światło do wprowadzenia zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Propozycje modyfikacji programu zostały zgłoszone przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, czyli urząd marszałkowski w maju tego roku. Już w lipcu zatwierdziła je Komisja Europejska, a następnie Zarząd Województwa Podlaskiego.

Po co są zmiany

Od 2015 roku (czyli zatwierdzenia programu przez Komisję) nastąpiło wiele zmian, m.in. inna jest sytuacja społeczno-gospodarcza naszego regionu, rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zmodyfikowana została Umowa partnerstwa, czyli swego rodzaju kontrakt między polskim rządem a Komisją Europejską, określający najważniejsze kwestie dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich. Pojawiło się też wiele zmian w prawie.

Doświadczenia związane z realizacją RPOWP pokazały nam, że potrzebne są rozwiązania, mające na celu szybsze i skuteczniejsze wdrażanie, m.in. przesunięcie środków na te działania, w których będą one najlepiej wykorzystane czy zmiany we wskaźnikach programu.

Propozycje instytucji zarządzającej

Komisja Europejska zatwierdziła m.in.:

 • Zwiększenie środków na linie kolejowe o 5 mln euro oraz na terminale przeładunkowe o 10 mln euro (ze względu na duże zainteresowanie oraz braki w tym zakresie w naszym regionie). Środki te zostaną przesunięte z terenów inwestycyjnych, gdzie z uwagi na narzucone przez KE warunki ograniczające, zainteresowanie wsparciem jest mniejsze, niż pierwotnie zakładano.
 • Zwiększenie alokacji o 24,5 mln euro na projekty z zakresu energetyki odnawialnej, a dokładnie – słonecznej (ze względu na ogromne zainteresowanie wsparciem w tym zakresie). W tym celu zostaną przesunięte środki przeznaczone na wykorzystanie innych źródeł energii odnawialnej (to z kolei wynika z ograniczeń, jakie są w przepisach dotyczących OZE) oraz na projekty z zakresu ochrony bioróżnorodności i krajobrazu (małe zainteresowanie wnioskodawców konkursami z tej dziedziny).
 • Zwiększenie puli pieniędzy na strategie niskoemisyjne, czyli m.in. modernizację źródeł ciepła, oświetlenia ulicznego, budowę stacji pomiaru zanieczyszczeń. Środki te zostaną przesunięte z działania związanego z efektywnością energetyczną budynków (po zmianach w programach, wielu dotychczasowych beneficjentów RPO, m.in. ze średnich miast może ubiegać się o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko).
 • Zwiększenie środków na infrastrukturę ochrony zdrowia o 6 mln euro. Te pieniądze zostaną przesunięte z e-zdrowia.
 • Wprowadzenie w ramach niektórych działań związanych z gospodarką niskoemisyjną wsparcia termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i poszerzenie katalogu beneficjentów o klastry energii.
 • Poszerzenie, w ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, katalogu beneficjentów o różne typy parków (nie tylko krajobrazowe) i obszary Natura 2000.
 • Możliwość dopuszczenia (w ramach działania związanego z infrastrukturą społeczną) wsparcia leczenia psychiatrycznego dzieci, niezależnie od rodzaju potencjalnego beneficjenta.
 • Wprowadzenie w wybranych działaniach możliwości wyboru projektów w trybie pozakonkursowym.
 • Poszerzenie grup docelowych wsparcia w ramach niektórych działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • aktualności

  Wsparcie na szkoły i przedszkola

  Gminy wzięły udział w konkursach, ogłoszonych w ramach ich Lokalnych Grup Działania, a dofinansowanie pochodzi z RPOWP na lata 2014-2020. Gmina Bargłów Kościelny należy […]

 • aktualności

  Firma Barter zbuduje pierwszy w regionie terminal intermodalny

  Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno, a ze strony firmy Barter SA – członkowie zarządu – Joanna […]

 • aktualności

  Podlaskie firmy pojadą na targi

  Na początku sierpnia Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 11 projektów zgłoszonych przez: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Balt-Yacht, Garnet Global, Centrum […]

 • aktualności

  Fałszywi doradcy

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymał już wiele sygnałów o nierzetelnych ofertach składanych przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, a mających na […]

 • aktualności

  Pieniądze z RPO na lepszą opiekę ginekologiczną

  W grajewskim szpitalu zostanie przebudowany i doposażony Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Poradnia Ginekologiczna. Obiekt stanie się też bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji […]