INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Konkursy RPOWP

Budżet konkursu to 100 mln zł

Szansa dla przedsiębiorców! Dotacja na projekty badawcze

Aby osiągnąć sukces, trzeba wyprzedzać konkurencję. Mieć lepsze produkty, nowocześniejsze technologie. Należy je albo kupić, albo… wynaleźć. Dofinansowanie na ten cel można otrzymać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Dlaczego inwestycje w sferę badawczą są tak istotne? Żeby zdobyć lepszą pozycję na rynku, trzeba być konkurencyjnym, a konkurować najlepiej jakością, nowatorskimi rozwiązaniami. Jak je wypracować? Prowadząc działania badawczo-rozwojowe. Jest jednak pewne ograniczenie: takie badania i aparatura to bardzo kosztowne przedsięwzięcia. Dlatego właśnie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego mamy specjalne wsparcie na takie działania.

100 milionów na projekty

Już w listopadzie ruszy konkurs z podziałania 1.2.1 na wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R (czyli badań i rozwoju) oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Czyli mówiąc wprost: na projekty badawczo-rozwojowe w firmach. Nabór będzie prowadzony w dwumiesięcznych rundach do lipca 2019.

Dzięki temu projekty będą szybciej oceniane, a przedsiębiorcy bez zwłoki skorzystają z dofinansowania. Priorytetowo będą traktowane mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw czy konsorcja przemysłowo-naukowe. Warunkiem wsparcia dużych przedsiębiorstw będzie zapewnienie efektów wpływu działalności badawczo-rozwojowej na gospodarkę lub współpraca z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.

Jeśli w konkursie chcą wziąć udział na przykład jednostki naukowe, naukowo-badawcze czy instytucje otoczenia biznesu, muszą współpracować z przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami w formie konsorcjum.

LPG-Tech

W poprzedniej perspektywie firmy pozyskały 37,5 mln zł dotacji na badania i rozwój

Nowość: dotacja na wdrożenie

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę). Wsparcie przewidziane jest również na prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R, ukierunkowanych na wdrożenie. Mogą to być badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie. Można też kupić takie usługi od innych jednostek, w tym także spoza regionu czy kraju. Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencje, know-how.

Ten konkurs tym się różni od dwóch poprzednich, że wsparcie można dostać nie tylko na prace badawczo-rozwojowe, ale i na wdrożenie wyników tych prac. Przy czym kwota na wdrożenie musi być niższa, jeśli chodzi o wydatki kwalifikowalne niż na badania. Dotyczy to wyłącznie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (wyłączone są duże przedsiębiorstwa).

Poza tym, projekty muszą wpisywać się w tzw. inteligentne specjalizacje województwa, wyszczególnione w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+”. To wymóg całego działania 1.2, zgodnie z warunkami stawianymi przez Komisję Europejską. Te specjalizacje to m.in. ekoinnowacje, przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, sektor medyczny.

Ogłoszenie w październiku

Ogłoszenie o naborze pojawi się co najmniej miesiąc wcześniej na stronie rpo.wrotapodlasia.pl. W dokumentacji konkursowej zostaną podane szczegóły konkursu (kryteria, terminy, regulamin konkursu). W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości warto zwrócić się o pomoc do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zlokalizowanych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

50 mln euro

Więcej na: rpo.wrotapodlasia.pl

 • aktualności

  Wsparcie na szkoły i przedszkola

  Gminy wzięły udział w konkursach, ogłoszonych w ramach ich Lokalnych Grup Działania, a dofinansowanie pochodzi z RPOWP na lata 2014-2020. Gmina Bargłów Kościelny należy […]

 • aktualności

  Firma Barter zbuduje pierwszy w regionie terminal intermodalny

  Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno, a ze strony firmy Barter SA – członkowie zarządu – Joanna […]

 • aktualności

  Podlaskie firmy pojadą na targi

  Na początku sierpnia Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 11 projektów zgłoszonych przez: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Balt-Yacht, Garnet Global, Centrum […]

 • aktualności

  Fałszywi doradcy

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymał już wiele sygnałów o nierzetelnych ofertach składanych przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, a mających na […]

 • aktualności

  Pieniądze z RPO na lepszą opiekę ginekologiczną

  W grajewskim szpitalu zostanie przebudowany i doposażony Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Poradnia Ginekologiczna. Obiekt stanie się też bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji […]