NOWY NUMER
2 (40)
2019

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Pytania

Nie wiesz? Zapytaj

Na czym polega zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu przez beneficjenta?

Zabezpieczenie składane jest przeważnie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, jednak przy większych projektach może być wymagana inna forma, np. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka, poręczenie, gwarancja bankowa czy zastaw rzeczowy bądź rejestrowy.

Zabezpieczenie powinno być ustanowione na kwotę nie mniejszą niż wysokość przyznanego dofinansowania. Jest ono uruchamiane wtedy, kiedy beneficjent w wyniku nieprawidłowej realizacji projektu jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania, a tego nie robi lub nie może zrobić (nie ma wystarczających środków). Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie zostaje zdeponowane w instytucji udzielającej wsparcia.

Czy mogę odwołać się od negatywnej oceny merytorycznej mojego projektu?

Tak. Jeżeli wnioskodawca uważa, że wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję oceny projektów może się odwołać od wyniku tej oceny. Odwołanie może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu. W takim liście zamieszczona jest informacja o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania. Załączona jest też karta oceny projektu, z której można się dowiedzieć, jak komisja oceniła poszczególne elementy wniosku.

W jakiej sytuacji dochodzi do kontroli krzyżowej projektu?

Kontrola ta jest przeprowadzana, jeśli beneficjent realizuje więcej niż jeden projekt lub realizował projekty w latach 2007-13. W trakcie tej kontroli sprawdzane będzie, czy w ramach kilku projektów nie były finansowane te same wydatki. W kontroli tej nie uczestniczy beneficjent. Jest prowadzona na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym. Beneficjent może jednak zostać poproszony o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji.

Czy w tym roku jest jeszcze szansa otrzymać dofinansowanie z RPOWP na budowę i modernizację dróg?

Tak, w październiku planowane jest ogłoszenie konkursu na projekty związane z inwestycjami w drogi lokalne (gminne i powiatowe). Dofinansowanie otrzymają jednak tylko te projekty, które przyczynią się do rewitalizacji wskazanych obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. Budżet tego konkursu wynosi 8 milionów złotych. Nabór zostanie ogłoszony w ramach działania 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 • aktualności

  10 milionów z RPO. Na docieplenie budynków publicznych

  Jednym z beneficjentów jest powiat sokólski, który na termomodernizację czterech budynków otrzymał dofinansowanie w wysokości 5,8 mln zł. Dzięki tym pieniądzom gruntowny […]

 • aktualności

  Wsparcie dla firm na badania i rozwój

  Do tej pory rozstrzygnięto dwie rundy konkursu z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników oraz rozwój działalności B+R […]

 • aktualności

  Superboisko w Wasilkowie!

  Obiekt został oddany do użytku wraz z końcem wakacji, dzięki czemu uczniowie szkoły korzystają z niego od początku nowego roku szkolnego. Teren […]

 • aktualności

  Podlaskie jako Dolina Rolnicza 4.0

  Na to pytanie ma dać odpowiedź badanie, które przeprowadzą eksperci, wyłonieni przez Komisję Europejską. Samorząd województwa podlaskiego od wielu miesięcy […]

 • aktualności

  Tereny dla biznesu w Łapach

  Koszt inwestycji to ponad 18 mln zł, z czego prawie 12,5 mln to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata […]