INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Konkursy RPOWP

Dotacje i pożyczki w 2019 roku. Warto skorzystać!

Przedstawiamy harmonogram konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 planowanych w 2019 roku. Zostanie przeprowadzonych 29 konkursów, których budżet wyniesie blisko 670 milionów złotych. Ponadto cały czas można korzystać z pożyczek w ramach RPOWP – na wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach, na założenie nowej firmy, termomodernizację przedsiębiorstwa lub budynku mieszkalnego

Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach kontynuacja konkursu z 2018 r. | 100 mln

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach pożyczki przez cały rok

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – promocja gospodarcza, targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym luty 2019 r. | 3 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – usługi doradcze na rzecz podlaskich MŚP luty 2019 r. | 8 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości luty 2019 r. | 5 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – wsparcie kapitałowe nowych firm pożyczki przez cały rok

Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 marzec 2019 r. | 11 mln

OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania na rzecz równowagi praca – życie – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat marzec 2019 r. | 30 mln

Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych – dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej pożyczki przez cały rok

Aktywne i zdrowe starzenie się – wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego lipiec 2019 r. | 2,5 mln

OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej październik 2019 r. | 18 mln

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych maj 2019 r. | 20 mln

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki kwiecień 2019 r. | 40 mln

OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej

Infrastruktura kolejowa – terminale przeładunkowe luty 2019 r. | 40 mln

OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii kwiecień 2019 r. | 30 mln

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii lipiec 2019 r. | 50 mln

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii wrzesień 2019 r. | 30 mln

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach – kompleksowe inwestycje służące zmniejszeniu strat energii, ciepła pożyczki przez cały rok

Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych pożyczki przez cały rok

OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Efektywny system gospodarowania odpadami październik 2019 r. | 10 mln

Ochrona wody i gleb marzec 2019 r. | 50 mln

Oś VII: Poprawa spójności społecznej

Rozwój działań aktywnej integracji marzec 2019 r. | 20 mln

Rozwój działań aktywnej integracji wrzesień 2019 r. | 20 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– m.in. usługi opiekuńcze, mieszkalnictwo chronione i wspomagane, teleopieka
marzec 2019 r. | 10 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dzienne domy opieki marzec 2019 r. | 3,7 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci sierpień 2019 r. | 6 mln

Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego – działania realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej
kwiecień 2019 r. | 9 mln

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – e-usługi w administracji
marzec 2019 r. | 20 mln

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – digitalizacja zasobów w instytucjach publicznych czerwiec 2019 r. | 10 mln

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – e-zdrowie
wrzesień 2019 r. | 10 mln

Rewitalizacja marzec 2019 r. | 55 mln

PROJEKTY ZINTEGROWANE

Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki czerwiec 2019 r. | 47,6 mln

Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych czerwiec 2019 r. | 23,8 mln

Rozwój usług społecznych w ramach BOF październik 2019 r. | 2 mln

Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF październik 2019 r. | 4,5 mln

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl,
(zakładka: skorzystaj z programu -> zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków -> harmonogram)

Dane kontaktowe i przekierowania na strony poszczególnych pośredników w udzielaniu pożyczek
znajdują się również na stronie rpo.wrotapodlasia.pl
(zakładka: skorzystaj z programu – > znajdź dofinansowanie).

 • aktualności

  Warto uczyć się w Mońkach i Zambrowie

  Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogacą się o sprzęt wart ponad milion […]

 • aktualności

  28 milionów dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią […]

 • aktualności

  Blisko 4 miliony złotych na centrum badawcze

  Przeprowadzi w nim badania, aby opracować nowe rozwiązania dla branży elektroenergetycznej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu […]

 • aktualności

  Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

  Celem projektu jest rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy i intelektualny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z autyzmem, wadami postawy, wymowy), a także podwyższenie kompetencji zawodowych […]

 • aktualności

  Nowy sprzęt do leczenia kobiet w ciąży i dzieci

  Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach przeprowadzi remont i utworzy trzy gabinety poradni dziecięcej. Kupi także sprzęt medyczny do […]