INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Realizacja RPOWP

Aby korzystać z Bazy, trzeba założyć w systemie konto

Halo! Tu Baza, czyli jak wybrać wykonawcę

Jeśli przedsiębiorca realizuje projekt, współfinansowany z funduszy europejskich, musi przestrzegać pewnych zasad, czyli wytycznych, aby uzyskać wsparcie

Nie może dowolnie dobierać wykonawców robót, jakie chce zlecić. Obowiązują go określone zasady, których nieprzestrzeganie grozi poważnymi konsekwencjami, na przykład korektą finansową (czyli zmniejszeniem dotacji).

Baza dla przedsiębiorców

A jakie są te zasady? Przede wszystkim trzeba oszacować wartość zamówienia. Wtedy będzie wiadomo, jak należy postępować.
Jeśli wartość nie przekracza 20 tys. zł netto, beneficjent musi po prostu pamiętać i dołożyć starań, aby wydawać pieniądze w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Od 20 tys. netto do 50 tys. zł netto – musi dokonać tzw. rozeznania rynku. Chodzi o to, aby usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż rynkowa. A jak to zrobić? Beneficjent może zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej lub wysłać je do co najmniej trzech wykonawców i porównać oferty. Aby wyłonić najkorzystniejszą, wystarczą też wydruki ze stron internetowych z cenami i opisami usług (jeżeli nikt nie odpowiedział na zapytanie zamieszczone na stronie lub wysłane do wykonawców).

Jeżeli jednak zamówienie przekracza 50 tys. zł netto, obowiązuje zasada konkurencyjności, czyli wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pomoże w tym specjalny system informatyczny – Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). To właśnie w niej trzeba zamieścić zapytania ofertowe.

Każdy beneficjent, który podpisał umowę, może założyć w tym systemie konto i bezpłatnie dodawać ogłoszenie. Musi ono zawierać m.in. nazwę i dane zamawiającego, termin składania ofert, miejsce i sposób ich składania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty czy listę dokumentów wymaganych od potencjalnego wykonawcy.

A jeżeli zamówienie przekracza 30 tys. euro netto? To zależy, kim jest beneficjent. Jeżeli to przedsiębiorca, nadal korzysta z Bazy.

Na co trzeba uważać

Tyle w skrócie. Teraz podpowiemy, jak unikać błędów przy zamówieniach, realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zdarza się więc nieprawidłowe oszacowanie wartości zamówienia, np. polegające na niezsumowaniu wydatków tożsamych przedmiotowo (czyli o takim samym charakterze) lub niezsumowaniu ich w skali całego okresu realizacji projektu.

Z kolei przy ustalaniu kryteriów oceny ofert nie można wprowadzać kryterium odnoszącego się do właściwości wykonawcy (np. wskazując, że ma to być firma z Białegostoku lub zarządzana przez osoby młode, niebieskookie czy pochodzące ze Śląska). Nie wolno też stawiać wykonawcom zbyt wygórowanych warunków niż są potrzebne do wykonania danego zamówienia, w szczególności dotyczących zdolności technicznej i zawodowej. Ale z drugiej strony, trzeba być precyzyjnym przy opisach tych warunków.

Kodeks przedsiębiorcy

Przedsiębiorca też musi przestrzegać zasady konkurencyjności

A jakie błędy najczęściej można popełnić opisując przedmiot zamówienia? Zamawiający może więc być zbyt „precyzyjny” w określaniu charakterystycznych parametrów oraz cech pożądanych urządzeń lub wyrobów, czym narusza zasadę równego traktowania oraz uczciwej konkurencji. Z drugiej strony, opis zamówienia nie może też być zbyt ogólny lub fragmentaryczny, ponieważ oferty, które wpłyną będą albo trudne do porównania, albo nie spełnią potrzeb zamawiającego. Kolejny błąd to brak wskazania kodów CPV (czyli kodów dostaw, robót budowlanych lub usług z systemu klasyfikacji zamówień publicznych) lub ich błędne zastosowanie.

Nie można też zawężać konkurencyjności poprzez wygórowane wymogi bądź łączenie zamówień bez możliwości składania ofert częściowych.
Jeśli chodzi o wybór oferty, nie można wskazać takiej, w której wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich warunków lub też dokumenty, które dostarczył, nie potwierdziły spełnienia warunku. Nie można też dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, np. poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

To oczywiście tylko niektóre zagadnienia, na które trzeba zwrócić uwagę stosując zasadę konkurencyjności. Jeśli przedsiębiorca ma jakieś wątpliwości lub pytania, warto skontaktować się z fachowcami.

Doradcy wyjaśnią

Aby pomóc naszym beneficjentom, uruchomiliśmy punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać poradę na temat Bazy czy stosowania zamówień publicznych.

Doradcy w punkcie konsultacyjnym to wykwalifikowana kadra – specjaliści ds. zamówień publicznych i prawnicy. Udzielają informacji w każdy czwartek, w godzinach 9-12, ale warto wcześniej umówić się na spotkanie (nr infolinii 8013 0 8013). Można też wysłać pytanie konsultantowi na adres: konsultacjerpowp@wrotapodlasia.pl. Powinno zawierać opis problemu oraz dane do kontaktu.
Punkt działa w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku (na parterze). Zapraszamy do skorzystania z jego usług.

Zapraszamy do Bazy!

W Bazie Konkurencyjności muszą się znaleźć zapytania ofertowe wszystkich beneficjentów, których szacunkowa wartość zamówień jest wyższa niż 50 tys. zł netto. Obecnie dostępnych jest ponad 2,6 tys. ogłoszeń, a 17,3 tys. użytkowników korzysta z tego systemu.

 • aktualności

  Warto uczyć się w Mońkach i Zambrowie

  Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogacą się o sprzęt wart ponad milion […]

 • aktualności

  28 milionów dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią […]

 • aktualności

  Blisko 4 miliony złotych na centrum badawcze

  Przeprowadzi w nim badania, aby opracować nowe rozwiązania dla branży elektroenergetycznej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu […]

 • aktualności

  Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

  Celem projektu jest rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy i intelektualny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z autyzmem, wadami postawy, wymowy), a także podwyższenie kompetencji zawodowych […]

 • aktualności

  Nowy sprzęt do leczenia kobiet w ciąży i dzieci

  Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach przeprowadzi remont i utworzy trzy gabinety poradni dziecięcej. Kupi także sprzęt medyczny do […]