Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

 

Zapraszamy do odwiedzania strony programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

 

Program przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego

W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską w dniu 7 grudnia 2022 r. decyzji wykonawczej C(2022) 8892 zatwierdzającej nowy program regionalny, Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 uchwałą nr 311/5776/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Program jest stosowany od dnia 7 grudnia 2022 r.

Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 z dnia 16.12.2022 r. (PDF 2,66 MB) 

Załącznik nr 1 do Programu - Wykaz gmin doświadczających kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych (PDF 277 kB)

Komisja Europejska zatwierdziła projekt programu

7 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zaakceptowała treść programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. 

Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 3.11 MB)

Projekt programu przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 28.10.2022

W piątek, 28 października, po wielu tygodniach spotkań, dyskusji i negocjacji, projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 został przekazany do Komisji Europejskiej poprzez system SFC.

Nowy program finansowany będzie z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). W ramach dostępnej alokacji 1 298 938 733 euro przewidywane jest wsparcie w ramach 12 priorytetów. Są to:

 • I. Badania i innowacje (z wkładem UE 166 799 805 euro) – gdzie zaplanowano m.in. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju, e-usług publicznych, cyberbezpieczeństwa, promocji podlaskiej gospodarki, proinnowacyjnych usług doradczych dla firm oraz wsparcie dla nowopowstałych firm.
 • II. Region przyjazny środowisku (z wkładem UE 359 000 000 euro) – przewiduje wspieranie efektywności energetycznej, rozwój OZE, działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformację regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), dalsze wsparcie gospodarki wodno-ściekowej czy działania z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury.
 • III. Lepiej skomunikowany region (z wkładem UE 147 100 000 euro) - obejmuje działania zwiększające mobilność regionalną, w szczególności poprzez budowę i przebudowę dróg wojewódzkich poza TEN-T, rozwój infrastruktury ciągów pieszo-rowerowych, a także rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego
 • IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości (z wkładem UE 127 290 065 euro) – będą to głównie inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i edukacyjną, infrastrukturę społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego. Wspierana tu też będzie infrastruktura służąca rozwojowi turystyki w oparciu o m.in. walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe i lokalne produkty turystyczne.
 • V. Zrównoważony rozwój terytorialny (z wkładem UE 49 800 000 euro) - gdzie wsparcie będzie wdrażane z zastosowaniem instrumentów terytorialnych, takich jak: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) oraz inne instrumenty terytorialne (IIT), w szczególności programy rewitalizacji oraz partnerstwa strategiczne. Są tu przewidziane m.in. ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych, dziedzictwa kulturowego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000.
 • VI Zrównoważona mobilność miejska (z wkładem UE 40 000 000 euro) tu planowane są m.in. zakup i modernizacja niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego, wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (np.: zatoki, podjazdy, zjazdy, pętle) czy wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych.
 • VII. Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych (z wkładem UE 129 896 444 euro) – tu zaplanowano włączenie społeczne poprzez aktywizację osób bezrobotnych, osób młodych; szkolenia, działania z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy
 • VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego (z wkładem UE 186 855 574 euro) – tu zaplanowano wsparcie edukacji przedszkolnej, kształcenie zawodowe, aktywizację osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wsparcie osób niepełnosprawnych, tworzenie domów opieki, realizacja programów zdrowotnych.
 • IX. Fundusze na rzecz rozwoju lokalnego (z wkładem UE 30 000 000 euro) – to wsparcie dedykowane lokalnym społecznościom w formie instrumentu RLKS, w szczególności poprzez wspieranie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, małych szkół kształcenia ogólnego, integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych.
 • X. Wspieranie energii odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności (z wkładem UE 10 000 000 euro) – obejmuje produkcję energii i/lub ciepła ze źródeł odnawialnych z przeznaczeniem na potrzeby własne lokalnych społeczności. Realizowane będą projekty polegające na montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców, tzw. projekty grantowe społeczności lokalnych.
 • XI. Pomoc techniczna EFRR (z wkładem UE 37 551 337 euro)
 • XII. Pomoc techniczna EFS+ (z wkładem UE 14 645 508 euro).

Wersja aktualna - projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego po korekcie technicznej (PDF 3.11 MB).

Wersja archiwalna - Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przekazany do Komisji Europejskiej (PDF 3.1 MB).

Projekt programu przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 15.03.2022

Dnia 15.03.2022 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 255/4636/2022 przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, który tego samego dnia został przesłany do Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC2020 w celu rozpoczęcia procesu negocjacji.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 został z końcem 2021 poddany konsultacjom społecznym zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jak również przeprowadzono dla niego strategiczną  ocenę oddziaływania na środowisko.

Projekt uwzględnia w szczególności wyniki przeprowadzonych konsultacji, uwagi Komisji Europejskiej zgłoszone w lutym 2022 r. w ramach roboczych uzgodnień, zapisy projektu Umowy Partnerstwa przedłożonego Komisji Europejskiej, zapisy linii demarkacyjnej, dotychczasowe wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zapisy Kontraktu Programowego dla Województwa Podlaskiego negocjowanego z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

Projekt Programu przekazany do Komisji Europejskiej (PDF 4.08 MB)

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (link).

Projekt Programu, który podlegał konsultacjom społecznym

Konsultacje społeczne trwały od 25 listopada do 29 grudnia 2021 roku.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (PDF 3.37 MB)

Prezentacja z konferencji otwierającej konsultacje społeczne programu (PDF 960 kB)

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 to m.in.

 • działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach,
 • rozwój konkurencyjności MŚP,
 • efektywność energetyczna,
 • gospodarka niskoemisyjna
 • usługi cyfrowe,
 • ochrona różnorodności biologicznej,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • edukacja,
 • rewitalizacja,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo.

Formularz zgłaszania uwag

Uwagi do projektu Programu można było zgłaszać przez formularz konsultacyjny (link otwiera się w nowej karcie).

Kontakt

Prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań lub wątpliwości na adres konsultacje2030@wrotapodlasia.pl.

 

Poleć innym: