Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Na podstawie art. 39, art. 40 ust. i art. 54 ust. 2 w związku z art.46 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Konsultacje będą trwały od 11 lutego do 4 marca 2022 roku.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusz Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 dostępne są na:

  • stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl/konsultacje,
  • na stronie internetowej bip.wrotapodlasia.pl w zakładce Konsultacje społeczne/2022,
  • w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, gdzie są wyłożone do wglądu.

Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym (DOC 409 kB) który należy przekazać w wybranej formie:

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje2030@wrotapodlasia.pl,
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok,
  • złożyć bezpośrednio w Kancelarii Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok, pokój 20.

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 4 marca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 3.4 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu FEdP 2021-2027 (PDF 10.2 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko - prezentacja (PDF 1.49 MB)

Poleć innym: