Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

Konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 trwały od 25 listopada do 29 grudnia 2021 r.

 

Uwagi do projektu dokumentu mogły przedstawić wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, w szczególności przedstawiciele instytucji publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, mieszkańcy województwa podlaskiego.

Uwagi i opinie do projektu FEdP można było składać przez formularz konsultacyjny on-line. Ponadto zorganizowano dwa wysłuchania publiczne, które również służyły zebraniu opinii na temat projektu programu regionalnego.

Pierwsze wysłuchanie publiczne miało miejsce dnia 6 grudnia 2021 r. Drugie wysłuchanie publiczne odbyło się dnia 15 grudnia 2021 r. Do zgłoszonych uwag i opinii wyrażonych podczas wysłuchań publicznych, odniesiono się podczas wysłuchania odwróconego, które miało miejsce 18 stycznia 2022 r.

Zgłaszane uwagi dotyczyły różnych sekcji projektu FEdP, jednakże przeważająca ich część odnosiła się do zakresu sekcji 2 Priorytety i ujętych w tej sekcji opisów poszczególnych działań (typy przedsięwzięć, beneficjenci, grupy docelowe, wskaźniki).

Zgłoszono 179 uwag.

Wykres pokazuje statystykę sposobu rozpatrzenia zgłoszonych uwag

Statystyka sposobu rozpatrzenia uwag

Treść wykresu:

  • 10% - uwaga uwzględniona
  • 15% - uwaga częściowo uwzględniona
  •  15% - uwaga do rozstrzygnięcia na dalszym etapie prac
  • 13% - uwaga do rozstrzygnięcia w trakcie prac nad dokumentami wdrożeniowymi
  • 15% uwaga niezasadna
  • 1% - uwaga nie wymaga rozstrzygnięcia
  • 32% uwaga nieuwzględniona

 

Bardziej szczegółowe informacje zawarte są w Sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Sprawozdanie

Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 2.72 MB)

 Poleć innym: