Baza ekspertów oceniających wnioski

Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny.

Rola ekspertów

Decyzję o tym, czy w ocenie projektów będą brać udział eksperci podejmuje właściwa instytucja [Instytucja Zarządzająca / Instytucja Pośrednicząca]. Powodem ich zaangażowania może być na przykład:

  • stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
  • wartość projektu,
  • liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
  • czas trwania projektu,
  • znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu lub inne kryteria.

Istnieją dwa możliwe warianty współpracy z ekspertami:

  1. eksperci przedstawiają opinię na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom właściwej instytucji lub innym oceniającym ekspertom;
  2. eksperci dokonują oceny projektów polegającej np. na przyznawaniu określonej liczby punktów poszczególnym projektom i w rezultacie decydują o ich pozytywnej lub negatywnej ocenie.

Instytucja może zlecić ekspertowi ocenę całego projektu lub określonego zakresu, np. jego części finansowej. Natomiast ocenę pozostałych jego elementów zlecić innemu ekspertowi lub pracownikowi właściwej instytucji.

W procesie oceny projektu standardem jest stosowanie tzw. zasady „dwóch par oczu”, tzn. każdy oceniany element projektu weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby.

Wybór ekspertów

Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza instytucja. Opracowuje ona również zasady i zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór na kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji.

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów oraz zasady ich uczestnictwa we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 177 kB) - aktualizacja z 28.07.2021 r.

Kandydaci na ekspertów

Kandydaci na ekspertów, którzy otrzymali akredytację

Bardzo ważne informacje

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów, zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

Poleć innym: