Uchwały Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:Uchwały podjęte w 2021 roku

XIX posiedzenie (21 maja 2021)

 • Uchwała Nr 10/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. efektywnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 10/2021 (PDF 222 kB)

 • Uchwała Nr 9/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za rok 2020

  Treść uchwały Nr 9/2021 (PDF 7.72 MB)

29 kwietnia 2021

 • Uchwała Nr 8/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów pozakonkursowych do Działania 1.2  Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 4. Projekt dotyczący rozwoju Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza, w oparciu o raport Identyfikacja kluczowych elementów Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza w województwie podlaskim, w tym określenie inicjatyw strategicznych

  Treść uchwały Nr 8/2021 (PDF 752 kB)

13 kwietnia 2021

 • Uchwała Nr 7/2021  Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów w trybie konkursowym do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF, Typ projektu nr 1: Projekty w zakresie usług społecznych: - Infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; - Infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; - Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych

  Treść uchwały Nr 7/2021 (PDF 872 kB)

 • Uchwała Nr 6/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014‐2020, zawartych w Rocznym Planie Działania na 2021 rok dla Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

  Treść uchwały Nr 6/2021 (PDF 1.22 MB)

 • Uchwała Nr 5/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 5/2021 (PDF 799 kB)

1 kwietnia 2021

 • Uchwała Nr 4/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.2  Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Typ 2 Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie

  Treść uchwały Nr 4/2021 (PDF 856 kB)

 • Uchwała Nr 3/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.2  Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Typ 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej

  Treść uchwały Nr 3/2021 (PDF 855 kB)

26 marca 2021

 • Uchwała Nr 2/2021Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wydłużenia okresu zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów/warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu na realizację projektów pandemii koronawirusa SARS-COV-2

  Treść uchwały Nr 2/2021 (PDF 138 kB)

22 stycznia 2021

 • Uchwała Nr 1/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPOWP 2014-2020 – wsparcie dotacyjne, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

  Treść uchwały Nr 1/2021 (PDF 672 kB)

Uchwały podjęte w 2020 roku

21 grudnia 2020

 • Uchwała Nr 36/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej; Typ projektu: 1) Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych); 2) Inwestycje na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (inne niż wymienione w pkt. 1). Choroby i problemy zdrowotne zostaną wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych

  Treść uchwały Nr 36/2020 (PDF 878 kB)

16 grudnia 2020

 • Uchwała Nr 35/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 35/2020 (PDF 601 kB)

11 grudnia 2020

 • Uchwała Nr 34/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF, Typ projektu nr 2: Projekty w zakresie ochrony zdrowia skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2

  Treść uchwały Nr 34/2020 (PDF 727 kB)

 • Uchwała Nr 33/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów do Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Typ projektu nr 4: Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19

  Treść uchwały Nr 33/2020 (PDF 714 kB)

3 grudnia 2020

 • Uchwała Nr 32/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 32/2020 (PDF 3.52 MB)

7 października 2020

 • Uchwała Nr 31/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej; Typ projektu: 1) Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych); 2) Inwestycje na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (inne niż wymienione w pkt. 1). Choroby i problemy zdrowotne zostaną wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych

  Treść uchwały Nr 31/2020 (PDF 882 kB)

25 września 2020

 • Uchwała Nr 30/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 - projekty zintegrowane (EFS+EFRR), tryb konkursowy, zawartych w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF (PI 10i) oraz Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10a)

  Treść uchwały Nr 30/2020 (PDF 1.03 MB)

15 września 2020

 • Uchwała Nr 29/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 15 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów w trybie pozakonkursowym do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Typ projektu: Projekty skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2

  Treść uchwały Nr 29/2020 (PDF 714 kB)

4 września 2020

 • Uchwała Nr 28/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 4 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej; Typ projektu: 1) Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych); 2) Inwestycje na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (inne niż wymienione w pkt. 1). Choroby i problemy zdrowotne zostaną wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych

  Treść uchwały Nr 28/2020 (PDF 879 kB)

26 sierpnia 2020

 • Uchwała Nr 27/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektu w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

  Treść uchwały Nr 27/2020 (PDF 827 kB)

20 sierpnia 2020

 • Uchwała Nr 26/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektu w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

  Treść uchwały Nr 26/2020 (PDF 825 kB)

7 lipca 2020

 • Uchwała Nr 25/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 25/2020 (PDF 3.28 MB)

25 czerwca 2020

 • Uchwała Nr 24/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 24/2020 (PDF 2.25 MB)

18 czerwca 2020

 • Uchwała Nr 23/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania Warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

  Treść uchwały Nr 23/2020 (PDF 952 kB)

1 czerwca 2020

 • Uchwała Nr 22/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPOWP 2014-2020 – wsparcie dotacyjne, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

  Treść uchwały Nr 22/2020 (PDF 675 kB)

25 maja 2020

 • Uchwała Nr 21/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za rok 2019

  Treść uchwały Nr 21/2020 (PDF 6.14 MB)

15 maja 2020

 • Uchwała Nr 19/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – Rozwój usług elektronicznych w administracji

  Treść uchwały Nr 19/2020 (PDF 888 kB)

 • Uchwała Nr 20/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej; Typ projektu: 1) Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych); 2) Inwestycje na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (inne niż wymienione w pkt. 1). Choroby i problemy zdrowotne zostaną wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych

  Treść uchwały Nr 20/2020 (PDF 959 kB)

8 maja 2020

 • Uchwała Nr 18/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektu w trybie pozakonkursowym do Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa, Typ projektu: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej

  Treść uchwały Nr 18/2020 (PDF 771 kB)

7 maja 2020

 • Uchwała Nr 17/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektu wybieranego w trybie nadzwyczajnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Typ projektu objęty dofinansowaniem: Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej – karta naboru nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-005/20

  Treść uchwały Nr 17/2020 (PDF 884 kB)

6 maja 2020

 • Uchwała Nr 16/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych do Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 3. Projekt pilotażowy dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami w oparciu o raport powstały w ramach Inicjatywy Catching-up

  Treść uchwały Nr 16/2020 (PDF 669 kB)

5 maja 2020

 • Uchwała Nr 15/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy

  Treść uchwały Nr 15/2020 (PDF 807 kB)

29 kwietnia 2020

 • Uchwała Nr 14/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektu wybieranego w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Typ projektu objęty dofinansowaniem: Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej

  Treść uchwały Nr 14/2020 (PDF 882 kB)

16 kwietnia 2020

 • Uchwała Nr 13/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów pozakonkursowych do Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 4 B. Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego

  Treść uchwały Nr 13/2020 (PDF 746 kB)

10 kwietnia 2020

 • Uchwała Nr 11/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów/warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu na realizację projektów pandemii koronawirusa SARS-COV-2

  Treść uchwały Nr 11/2020 (PDF 142 kB)

8 kwietnia 2020

 • Uchwała Nr 12/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 12/2020 (PDF 3.39 MB)

27 marca 2020

 • Uchwała Nr 8/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 8/2020 (PDF 798 kB)

 • Uchwała Nr 9/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektu w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

  Treść uchwały Nr 9/2020 (PDF 818 kB)

 • Uchwała Nr 10/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2020 r. sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Treść uchwały Nr 10/2020 (PDF 1 MB)

19 marca 2020

 • Uchwała Nr 7/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów w trybie pozakonkursowym do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Typ projektu: Projekty skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2

  Treść uchwały Nr 7/2020 (PDF 794 kB)

24 lutego 2020

 • Uchwała Nr 6/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, Typ projektu: Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia)

  Treść uchwały Nr 6/2020 (PDF 900 kB)

27 stycznia 2020

 • Uchwała Nr 5/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, Typ projektu: Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

  Treść uchwały Nr 5/2020 (PDF 899 kB)

23 stycznia 2020

 • Uchwała Nr 4/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności województwa podlaskiego, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu: Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania przez inkubatory wystandaryzowanych usług np. księgowych, doradztwa prawnego

  Treść uchwały Nr 4/2020 (PDF 811kB)

20 stycznia 2020

 • Uchwała Nr 1/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

  Treść uchwały Nr 1/2020 (PDF 837 kB)

 • Uchwała Nr 2/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Działania 2.2  Działania na rzecz równowagi praca – życie

  Treść uchwały Nr 2/2020 (PDF 722 kB)

 • Uchwała Nr 3/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Działania 3.1  Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

  Treść uchwały Nr 3/2020 (PDF 809 kB)

Uchwały podjęte w 2019 roku

30 grudnia 2019

 • Uchwała Nr 42/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 42/2019 (PDF 513 kB)

26 listopada 2019

 • Uchwała Nr 41/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów w trybie pozakonkursowym do Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami, Typ projektu: Projekty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (z wyłączeniem PSZOK)

  Treść uchwały Nr 41/2019 (PDF 947 kB)

8 listopada 2019

 • Uchwała Nr 40/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 - projekty zintegrowane (EFS+EFRR), tryb konkursowy, zawartych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.2.2  Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv) oraz Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (PI 9a)

  Treść uchwały Nr 40/2019 (PDF 1.63 MB)

7 listopada 2019

 • Uchwała Nr 39/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 39/2019 (PDF 4.03 MB)

29 października 2019

 • Uchwała Nr 33/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (PI 8i)

  Treść uchwały Nr 33/2019 (PDF 703 kB)

 • Uchwała Nr 34/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne

  Treść uchwały Nr 34/2019 (PDF 810 kB)

 • Uchwała Nr 35/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 4 A. Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym

  Treść uchwały Nr 35/2019 (PDF 749 kB)

 • Uchwała Nr 36/2019 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności województwa podlaskiego, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu: Tereny inwestycyjne

  Treść uchwały Nr 36/2019 (PDF 1.10 MB)

 • Uchwała Nr 37/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów w trybie pozakonkursowym do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF oraz projektów pozakonkursowych zintegrowane w zakresie PI 3a i PI 7b tj.: Poddziałania 1.4.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF i Poddziałania 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF

  Treść uchwały Nr 37/2019 (PDF 953 kB)

 • Uchwała Nr 38/2019 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: 4.  Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza

  Treść uchwały Nr 38/2019 (PDF 989 kB)

17 października

 • Uchwała Nr 31/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ 12 Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) – formuła pośrednia

  Treść uchwały Nr 31/2019 (PDF 882 kB)

 • Uchwała Nr 32/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania Warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

  Treść uchwały Nr 32/2019 (PDF 849 kB)

7 października

 • Uchwała Nr 29/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 29/2019 (PDF 716 kB)

 • Uchwała Nr 30/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Działania 7.3  Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

  Treść uchwały Nr 30/2019 (PDF 926 kB)

2 października 2019

 • Uchwała Nr 28/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

  Treść uchwały Nr 28/2019 (PDF 864 kB)

10 września 2019

 • Uchwała Nr 25/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania Warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego oraz Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

  Treść uchwały Nr 25/2019 (PDF 1.33 MB)

 • Uchwała Nr 26/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami – Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych

  Treść uchwały Nr 26/2019 (PDF 1 MB)

6 września 2019

 • Uchwała Nr 24/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – Rozwój usług elektronicznych w administracji

  Treść uchwały Nr 24/2019 (PDF 1.29 MB)

29 sierpnia 2019

 • Uchwała Nr 22/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ 12 Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) – formuła pośrednia

  Treść uchwały Nr 22/2019 (PDF 885 kB)

 • Uchwała Nr 23/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

  Treść uchwały Nr 23/2019 (PDF 762 kB)

13 czerwca 2019

 • Uchwała Nr 21/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

  Treść uchwały Nr 21/2019 (PDF 856 kB)

7 czerwca 2019

 • Uchwała Nr 20/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: 1. Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. 2. Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego

  Treść uchwały Nr 20/2019 (PDF 850 kB)

6 czerwca 2019

 • Uchwała Nr Nr 19/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, Typ projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego

  Treść uchwały Nr 19/2019 (PDF 923 kB)

XVII posiedzenie (20.05.2019)

 • Uchwała Nr 14/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 14/2019 (PDF 591 kB)

 • Uchwała Nr 15/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za rok 2018

  Treść uchwały Nr 15/2019 (PDF 9.50 MB)

 • Uchwała Nr 16/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Działania 2.2  Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020 (PI 8iv)

  Treść uchwały Nr 16/2019 (PDF 769 kB)

 • Uchwała Nr 17/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

  Treść uchwały Nr 17/2019 (PDF 779 kB)

 • Uchwała Nr 18/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – typ projektów: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz ich ponowne wykorzystanie

  Treść uchwały Nr 18/2019 (PDF 1.15 MB)

25 marca 2019

 • Uchwała Nr 13/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, Typ projektu: 1. Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF); 2. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym); 3. Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego/zeroemisyjnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej; 4. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (pył PM10, benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń

  Treść uchwały Nr 13/2019 (PDF 829 kB)

15 marca 2019

 • Uchwała Nr 12/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 12/2019 (PDF 639 kB)

20 lutego 2019

 • Uchwała Nr 11/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności województwa podlaskiego, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu: Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania przez inkubatory wystandaryzowanych usług np. księgowych, doradztwa prawnego

  Treść uchwały Nr 11/2019 (PDF 736 kB)

19 lutego 2019

 • Uchwała Nr 10/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – Rozwój usług elektronicznych w administracji

  Treść uchwały Nr 10/2019 (PDF 818 kB)

18 stycznia 2019

 • Uchwała Nr 1/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności województwa podlaskiego, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

  Treść uchwały Nr 1/2019 (PDF 651 kB)

 • Uchwała Nr 2/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 4 A. Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym

  Treść uchwały Nr 2/2019 (PDF 813 kB)

 • Uchwała Nr 3/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

  Treść uchwały Nr 3/2019 (PDF 687 kB)

 • Uchwała Nr 4/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa (Typ projektu: Budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T)

  Treść uchwały Nr 4/2019 (PDF 818 kB)

 • Uchwała Nr 5/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby

  Treść uchwały Nr 5/2019 (PDF 755 kB)

 • Uchwała Nr 6/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.2 Ochrona wody i gleb, Typy projektów: 1. Projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej;  2. Projekty z zakresu zwiększenia dostępności do linii wodociągowych oraz poprawy jakości wody pitnej

  Treść uchwały Nr 6/2019 (PDF 822 kB)

 • Uchwała Nr 7/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.5 Rewitalizacja

  Treść uchwały Nr 7/2019 (PDF 825 kB)

 • Uchwała Nr 8/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

  Treść uchwały Nr 8/2019 (PDF 781 kB)

 • Uchwała Nr 9/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 9/2019 (PDF 2.22 MB)

Uchwały podjęte w 2018 roku

30 listopada 2018

 • Uchwała Nr 41/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

  Treść uchwały Nr 41/2018 (PDF 726 kB)

 • Uchwała Nr 42/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

  Treść uchwały Nr 42/2018 (PDF 796 kB)

 • Uchwała Nr 43/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

  Treść uchwały Nr 43/2018 (PDF 776 kB)

 • Uchwała Nr 44/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 - projekty zintegrowane, tryb konkursowy, zawartych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

  Treść uchwały Nr 44/2018 (PDF 1 MB)

 • Uchwała Nr 45/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

  Treść uchwały Nr 45/2018 (PDF 780 kB)

 • Uchwała Nr 46/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Działania 7.1  Rozwój działań aktywnej integracji

  Treść uchwały Nr 46/2018 (PDF 842 kB)

 • Uchwała Nr 47/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Działania 7.2  Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Treść uchwały Nr 47/2018 (PDF 997 kB)

 • Uchwała Nr 48/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Działania 7.3  Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

  Treść uchwały Nr 48/2018 (PDF 915 kB)

16 listopada 2018

 • Uchwała Nr 40/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, Typ projektu: Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia)

  Treść uchwały Nr 40/2018 (PDF 828 kB)

13 listopada 2018

 • Uchwała Nr 39/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, Typ projektu: 1. Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki; 2. Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej; 3. Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej

  Treść uchwały Nr 39/2018 (PDF 737 kB)

8 października 2018

 • Uchwała Nr 38/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów pozakonkursowych do Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 4 B. Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego

  Treść uchwały Nr 38/2018 (PDF 652 kB)

XV posiedzenie KM RPOWP (26.09.2018)

 • Uchwała Nr 23/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 23/2018 (PDF 590 kB)

 • Uchwała Nr 24/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 24/2018 (PDF 639 kB)

 • Uchwała Nr 25/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, zawartej w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

  Treść uchwały Nr 25/2018 (PDF 779 kB)

 • Uchwała Nr 26/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 na 2018 rok

  Treść uchwały Nr 26/2018 (PDF 644 kB)

 • Uchwała Nr 27/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

  Treść uchwały Nr 27/2018 (PDF 684 kB)

 • Uchwała Nr 28/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

  Treść uchwały Nr 28/2018 (PDF 571 kB)

 • Uchwała Nr 29/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

  Treść uchwały Nr 29/2018 (PDF 579 kB)

 • Uchwała Nr 30/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 - projekty zintegrowane (EFS+EFRR), tryb konkursowy, zawartych w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF (PI 10i) oraz Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10a)

  Treść uchwały Nr 30/2018 (PDF 1.02 MB)

 • Uchwała Nr 31/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 - projekty zintegrowane (EFS+EFRR), tryb konkursowy, zawartych w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (PI 10iv) oraz Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10a)

  Treść uchwały Nr 31/2018 (PDF 1.21 MB)

 • Uchwała Nr 32/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 - projekty zintegrowane (EFS+EFRR), tryb konkursowy, zawartych w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv) oraz Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (PI 9a)

  Treść uchwały Nr 32/2018 (PDF 1.41 MB)

 • Uchwała Nr 33/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Typ 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej

  Treść uchwały Nr 33/2018 (PDF 781 kB)

 • Uchwała Nr 34/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach,Typ 2 Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie

  Treść uchwały Nr 34/2018 (PDF 782 kB)

 • Uchwała Nr 35/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze – projekt grantowy

  Treść uchwały Nr 35/2018 (PDF 756 kB)

 • Uchwała Nr 36/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, Typ projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego

  Treść uchwały Nr 36/2018 (PDF 849 kB)

 • Uchwała Nr 37/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, Typ projektu: 1. Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF); 2. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym); 3. Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego/zeroemisyjnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej; 4. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (pył PM10, benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń

  Treść uchwały Nr 37/2018 (PDF 833 kB)

31 lipca 2018

 • Uchwała Nr 22 /2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych

  Treść uchwały Nr 22/2018 (PDF 908 kB)

26 lipca 2018

 • Uchwała Nr 21/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania Warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

  Treść uchwały Nr 21/2018 (PDF 853 kB)

17 lipca 2018

 • Uchwała Nr 18/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

  Treść uchwały Nr 18/2018 (PDF 790 kB)

 • Uchwała Nr 19/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych

  Treść uchwały Nr 19/2018 (PDF 914 kB)

 • Uchwała Nr 20/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektu pozakonkursowego do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci 

  Treść uchwały Nr 20/2018 (PDF 789 kB)

27 czerwca 2018

 • Uchwała Nr 16 /2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014‐2020 zawartych w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Treść uchwały Nr 16/2018 (PDF 1.01 MB)

 • Uchwała Nr 17/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014‐2020 zawartych w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF 

  Treść uchwały Nr 17/2018 (PDF 1.22 MB)

8 czerwca 2018

 • Uchwała Nr 15/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów pozakonkursowych do Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa.

  Treść uchwały Nr 15/2018 (PDF 754 kB)

29 maja 2018

 • Uchwała Nr 14/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za rok 2017

  Treść uchwały Nr 14/2018 (PDF 2.67 MB)

25 maja 2018

 • Uchwała Nr 13/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Typ projektu: 4. Realizacja programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienie mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

  Treść uchwały Nr 13/2018 (PDF 714.16 kB)

27 kwietnia 2018

 • Uchwała Nr 12/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian – typ projektu: Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym, mające na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców w szczególności w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, godzenia życia zawodowego i prywatnego

  Treść Uchwały Nr 12/2018 (PDF 671 kB)

XIV posiedzenie KM RPOWP (27.03.2018)

 • Uchwała Nr 5/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.

  Treść Uchwały Nr 5/2018 (PDF 656 kB)

 • Uchwała Nr 6/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 zawartych w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 7.1  Rozwój działań aktywnej integracji (PI 9i).

  Treść Uchwały Nr 6/2018 (PDF 789 kB)

 • Uchwała Nr 7/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne.

  Treść Uchwały Nr 7/2018 (PDF 813 kB)

 • Uchwała Nr 8/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – typ projektów: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz ich ponowne wykorzystanie.

  Treść Uchwały Nr 8/2018 (PDF 958 kB)

 • Uchwała Nr 9/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.

  Treść Uchwały Nr 9/2018 (PDF 975 kB)

 • Uchwała Nr 10/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Treść Uchwały Nr 10/2018 (PDF 4.21 MB)

 • Uchwała Nr 11/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Treść Uchwały Nr 11/2018 (PDF 229 kB)

9 marca 2018

 • Uchwała Nr 4/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego)

  Treść Uchwały Nr 4/2018 (PDF 871 kB)

23 lutego 2018

 • Uchwała Nr 3/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, typ projektu: Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

  Treść Uchwały Nr 3/2018 (PDF 620 kB)

21 lutego 2018

 • Uchwała Nr 2/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, typ projektu: 1. Wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego

  Treść Uchwały Nr 2/2018 (PDF 699 kB)

17 stycznia 2018

 • Uchwała Nr 1/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 na 2018 rok

  Treść Uchwały Nr 1/2018 (PDF 693 kB)

Uchwały podjęte w 2017 roku

XIII posiedzenie KM RPOWP (13.12.2017)

 • Uchwała Nr 52/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 4 A. Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym

  Treść Uchwały Nr 52/2017 (PDF 887 kB)

 • Uchwała Nr 53/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

  Treść Uchwały Nr 53/2017 (PDF 634 kB)

 • Uchwała Nr 54/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami – Projekty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi  (z wyłączeniem PSZOKj

  Treść Uchwały Nr 54/2017 (PDF 729 kB)

 • Uchwała Nr 55/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami – Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

  Treść Uchwały Nr 55/2017 (PDF 808 kB)

 • Uchwała Nr 56/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych

  Treść Uchwały Nr 56/2017 (PDF 663 kB)

 • Uchwała Nr 57/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – Inwestycje służące przejściu z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych głównie w zakresie świadczeń realizowanych w POZ ukierunkowanych na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci (opieka koordynowana z uwzględnieniem zintegrowanych form opieki środowiskowej), np. inwestycje wprowadzające zmiany w sposobie zapewniania opieki i wsparcia dla pacjentów przebywających w zakładach opieki pielęgnacyjnej i długoterminowej zastępujące te zakłady usługami rodzinnymi świadczonymi na poziomie społeczności lokalnych (dostosowanie opieki zdrowotnej do problemów zdrowotnych pacjentów poprzez stosowanie tańszych, lecz równie skutecznych metod leczenia)

  Treść Uchwały Nr 57/2017 (PDF 790 kB)

 • Uchwała Nr 58/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Podziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych

  Treść Uchwały Nr 58/2017 (PDF 758 kB)

 • Uchwała Nr 59/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.5 Rewitalizacja

  Treść Uchwały Nr 59/2017 (PDF 644 kB)

8 grudnia 2017

 • Uchwała Nr 51/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

  Treść Uchwały Nr 51/2017 (PDF 306 kB)

XII posiedzenie KM RPOWP (27.10.2017)

 • Uchwała Nr 39/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dotyczących Osi Priorytetowej X Pomoc Techniczna

  Treść Uchwały Nr 39/2017 (PDF 517 kB)

 • Uchwała Nr 40/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść Uchwały Nr 40/2017 (PDF 717 kB)

 • Uchwała Nr 41/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

  Treść Uchwały Nr 41/2017 (PDF 634 kB)

 • Uchwała Nr 42/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Typy projektów: kompleksowe programy rozwojowe; współpraca szkół/placówek z otoczeniem społeczno-gospodarczym; staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców; poradnictwo zawodowo-edukacyjne we współpracy z pracodawcami

  Treść Uchwały Nr 42/2017 (PDF 1.09 MB)

 • Uchwała Nr 43/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Typy operacji: 1. Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb; 2. Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS; 3. Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ; 4. Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące (jako uzupełnienie działań wskazanych w typie operacji nr 1) niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym: praca animacyjna i streetworkerska w terenie, praca metodą mentoringu

  Treść Uchwały Nr 43/2017 (PDF 663 kB)

 • Uchwała Nr 44/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Typy projektów: 1. Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej; 2. Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych; 3. Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

  Treść Uchwały Nr 44/2017 (PDF 662 kB)

 • Uchwała Nr 45/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

  Treść Uchwały Nr 45/2017 (PDF 686 kB)

 • Uchwała Nr 46/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów pozakonkursowych (w tym zintegrowanych) ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

  Treść Uchwały Nr 46/2017 (PDF 613 kB)

 • Uchwała Nr 47/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa (Typ projektu: Budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T)

  Treść Uchwały Nr 47/2017 (PDF 654 kB)

 • Uchwała Nr 48/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci

  Treść Uchwały Nr 48/2017 (PDF 798 kB)

 • Uchwała Nr 49/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego oraz Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna

  Treść Uchwały Nr 49/2017 (PDF 1.51 MB)

 • Uchwała Nr 50/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść Uchwały Nr 50/2017 (PDF 652 kB)

31 sierpnia 2017

 • Uchwała Nr 38/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane, tryb konkursowy

  Treść Uchwały Nr 38/2017 (PDF 634 kB)

29 sierpnia 2017

 • Uchwała Nr 37/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów zintegrowanych (tryb konkursowy) do Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv), Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (PI 9a), Typ projektu: usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - I etap oceny – ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego

  Treść uchwały Nr 37/2017 (PDF 783 kB)

23 sierpnia 2017

 • Uchwała Nr 32/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu (Typy projektów: Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki; Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej; Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej)

  Treść uchwały Nr 32/2017 (PDF 565 kB)

 • Uchwała Nr 33/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, Typ projektu: Działania związane z ochroną dolin rzecznych i mokradeł

  Treść uchwały Nr 33/2017 (PDF 407 kB)

 • Uchwała Nr 34/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego

  Treść uchwały Nr 34/2017 (PDF 492 kB)

 • Uchwała Nr 35/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie  7.2 Rozwój Usług Społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Typ projektów: Wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami

  Treść uchwały Nr 35/2017 (PDF 655 kB)

 • Uchwała Nr 36/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa (Typ projektu: Budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T)

  Treść uchwały Nr 36/2017 (PDF 548 kB)

14 sierpnia 2017

 • Uchwała Nr 31/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

  Treść uchwały Nr 31/2017 (PDF 830 kB)

8 sierpnia 2017

 • Uchwała Nr 27/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.2  Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

  Treść uchwały Nr 27/2017 (PDF 863 kB)

 • Uchwała Nr 28/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

  Treść uchwały Nr 28/2017 (PDF 529 kB)

 • Uchwała Nr 29/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

  Treść uchwały Nr 29/2017 (PDF 567 kB)

 • Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektu w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu: Realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działania mające na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie

  Treść uchwały Nr 30/2017 (PDF 651 kB)

28 lipca 2017

 • Uchwała Nr 26/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci

  Treść uchwały Nr 26/2017 (PDF 520 kB)

21 lipca 2017

 • Uchwała Nr 25/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

  Treść uchwały Nr 25/2017 (PDF 628 kB)

22 czerwca 2017

 • Uchwała Nr 24/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za rok 2016

  Treść uchwały Nr 24/2017 (PDF 2.23MB)

30 maja 2017

 • Uchwała Nr 23/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego SPECYFICZNE – TYP nr 2 (Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wył. pieców węglowych))

  Treść uchwały Nr 23/2017 (PDF 215 kB)

25 maja 2017

 • Uchwała Nr 18/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach/ Ekoinnowacje oraz zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

  Treść uchwały Nr 18/2017 (PDF 569 kB)

 • Uchwała Nr 19/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 19/2017 (PDF 709 kB)

 • Uchwała Nr 20/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Typy operacji: 1-4.

  Treść uchwały Nr 20/2017 (PDF 674 kB)

 • Uchwała Nr 21/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Podziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

  Treść uchwały Nr 21/2017 (PDF 695 kB)

 • Uchwała Nr 22/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (z wyłączeniem SPECYFICZNYCH – TYP nr 2 (Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wył. pieców węglowych))) oraz Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

  Treść uchwały Nr 22/2017 (PDF 1.35 MB)

18 maja 2017

 • Uchwała Nr 16/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, Subregion Bielski

  Treść uchwały Nr 16/2017 (PDF 646 kB)

 • Uchwała Nr 17/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF – Typy projektów: 1. Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF), 2. Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, 3. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym), 4. Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego/zeroemisyjnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej, 5. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (pył PM10, benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń

  Treść uchwały Nr 17/2017 (PDF 580 kB)

27 kwietnia 2017

 • Uchwała Nr 14/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, typ projektu: 1. Wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego.

  Treść uchwały Nr 14/2017 (PDF 691 kB)

 • Uchwała Nr 15/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów rozstrzygających dla projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 15/2017 (PDF 210 kB)

27 marca 2017

 • Uchwała Nr 12/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 12/2017 (PDF 1.98 MB)

 • Uchwała Nr 13/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, typ projektu: 2. Realizacja programów rehabilitacji leczniczej zapobiegającej przerywaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych ułatwiających powrót na rynek pracy; 3. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej), dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu; 4. Realizacja programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienie mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

  Treść uchwały Nr 13/2017 (PDF 696 kB)

X posiedzenie KM RPOWP (22.02.2017 r.)

 • Uchwała Nr 2/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-202

  Treść uchwały Nr 2/2017 (PDF 708 kB)

 • Uchwała Nr 3/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane, tryb konkursowy

  Treść uchwały Nr 3/2017 (PDF 710 kB)

 • Uchwała Nr 4/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

  Treść uchwały Nr 4/2017 (PDF 643 kB)

 • Uchwała Nr 5/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Typy projektów: kompleksowe programy rozwojowe; współpraca szkól/placówek z otoczeniem społeczno-gospodarczym; staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców; poradnictwo zawodowo-edukacyjne we współpracy z pracodawcami

  Treść uchwały Nr 5/2017 (PDF 1.03 MB)

 • Uchwała Nr 6/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Typy operacji: 1. Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb; 2.Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS; 3.Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące (jako uzupełnienie działań wskazanych w typie operacji nr 1) niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym: praca animacyjna i streetworkerska w terenie, praca metodą mentoringu)

  Treść uchwały Nr 6/2017 (PDF 671 kB)

 • Uchwała Nr 7/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Typ operacji: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych

  Treść uchwały Nr 7/2017 (PDF 649 kB)

 • Uchwała Nr 8/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów zintegrowanych (tryb konkursowy) Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF (PI 10i), Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10a), Typ projektu: edukacja elementarna – I etap oceny – ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego

  Treść uchwały Nr 8/2017 (PDF 650 kB)

 • Uchwała Nr 9/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów zintegrowanych (tryb konkursowy), Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (PI 10iv), Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10a), Typ projektu: kształcenie zawodowe – I etap oceny – ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego

  Treść uchwały Nr 9/2017 (PDF 654 kB)

 • Uchwała Nr 10/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami – Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych

  Treść uchwały Nr 10/2017 (PDF 750 kB)

 • Uchwała Nr 11/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – Rozwój usług elektronicznych w administracji

  Treść uchwały Nr 11/2017 (761 kB)

26 stycznia 2017

 • Uchwała Nr 1/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów zintegrowanych (tryb konkursowy) do Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv), Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (PI 9a), Typ projektu: usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane - I etap oceny – ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego
  Treść uchwały Nr 1/2017 (PDF 961 kB)

Uchwały podjęte w 2016 roku

14 stycznia 2016

 • Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 1/2016 (PDF 532 kB)

 • Uchwała Nr 2/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. efektywnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 2/2016 (PDF 222 kB)

8 lutego 2016

 • Uchwała Nr 3/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 3/2016 (PDF 1,6 MB)

4 marca 2016

 • Uchwała Nr 4/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie stosowania kryteriów wyboru do oceny projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz projektów zintegrowanych

  Treść uchwały Nr 4/2016 (PDF 214 kB)

VI posiedzenie KM RPOWP (17.03.2016 r.)

 • Uchwała Nr 5/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

  Treść uchwały Nr 5/2016 (PDF 549 kB)

 • Uchwała Nr 6/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw

  Treść uchwały Nr 6/2016 (PDF 432 kB)

 • Uchwała Nr 7/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne – Projekty dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na podstawie opracowanego audytu energetycznego

  Treść uchwały Nr 7/2016 (PDF 487 kB)

 • Uchwała Nr 8/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

  Treść uchwały Nr 8/2016 (PDF 439 kB)

 • Uchwała Nr 9/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 w trybie pozakonkursowym do Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Typ projektu - Inwestycje w infrastrukturę instytucji popularyzujących naukę i innowacje, Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku

  Treść uchwały Nr 9/2016 (PDF 420 kB)

 • Uchwała Nr 10/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 10/2016 (PDF 576 kB)

 • Uchwała Nr 11/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane, tryb konkursow

  Treść uchwały Nr 11/2016 (PDF 582 kB)

 • Uchwała Nr 12/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

  Treść uchwały Nr 12/2016 (PDF 571 kB)

 • Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej

  Treść uchwały Nr 13/2016 (PDF 513 kB)

 • Uchwała Nr 14/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Treść uchwały Nr 14/2016 (PDF 566 kB)

 • Uchwała Nr 15/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, typ projektu: Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

  Treść uchwały Nr 15/2016 (PDF 663 kB)

 • Uchwała Nr 16/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, typ projektu: Wsparcie pracodawców (w tym przedsiębiorców) w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w połączeniu ze wsparciem kierowanym do osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w szczególności, poprzez realizację: grantów na stanowisko w formie telepracy, świadczeń aktywizacyjnych na zatrudnienie, szkoleń, doradztwa, działań informacyjnych (jako działań uzupełniających), dotyczących elastycznych form pracy

  Treść uchwały Nr 16/2016 (PDF 600 kB)

 • Uchwała Nr 17/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

  Treść uchwały Nr 17/2016 (PDF 732 kB)

 • Uchwała Nr 18/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, Typ projektu: Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement

  Treść uchwały Nr 18/2016 (PDF 687 kB)

 • Uchwała Nr 19/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

  Treść uchwały Nr 19/2016 (PDF 660 kB)

 • Uchwała Nr 20/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Typy projektów: kompleksowe programy rozwojowe; współpraca szkól/placówek z otoczeniem społeczno-gospodarczym; staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców; poradnictwo zawodowo-edukacyjne we współpracy z pracodawcami

  Treść uchwały Nr 20/2016 (PDF 618 kB)

 • Uchwała Nr 21/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie interpretacji stosowania trybu konkursowego dla projektów grantowych i projektów własnych LGD w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego oraz dla projektów z zakresu kosztów bieżących i animacji, projektów grantowych i projektów własnych LGD w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

  Treść uchwały Nr 21/2016 (PDF 303 kB)

 

VII posiedzenie KM RPOWP (20.05.2016)

 • Uchwała Nr 22/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  

Treść uchwały Nr 22/2016 (PDF 583 kB)          

 • Uchwała Nr 23/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za rok 2015

Treść uchwały Nr 23/2016 (PDF 1577 kB)

 • Uchwała Nr 24/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach          

Treść uchwały Nr 24/2016 (PDF 647 kB)

 • Uchwała Nr 25/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne   

Treść uchwały Nr 25/2016 (PDF 490 kB)

 • Uchwała Nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych  

Treść uchwały Nr 26/2016 (PDF 541 kB)

 • Uchwała Nr 27/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Typ projektów: Popularyzacja kształcenia zawodowego 

Treść uchwały Nr 27/2016 (PDF 573 kB)

 • Uchwała Nr 28/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Typy projektów: kompleksowe programy rozwojowe; współpraca szkól/placówek z otoczeniem społeczno-gospodarczym; staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców; poradnictwo zawodowo-edukacyjne we współpracy z pracodawcami 

Treść uchwały Nr 28/2016 (PDF 617 kB)

 • Uchwała Nr 29/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów zintegrowanych, Tryb konkursowy, Działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1. Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki (PI 10iii), Poddziałanie 3.2.2. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (10iv)

Treść uchwały Nr 29/2016 (PDF 465 kB)

 • Uchwała Nr 30/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie konkursowym do Działania 7.2 Rozwój usług społecznych (9iv), Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, Typ projektu: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Treść uchwały Nr 30/2016 (PDF 742 kB)

 • Uchwała Nr 31/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie konkursowym do Działania 7.2 Rozwój usług społecznych (9iv), Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, Typ projektu: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Tresć uchwały Nr 31/2016 (PDF 714 kB)

15 czerwca 2016

 • Uchwała Nr 32/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie  7.2 Rozwój Usług Społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Typ projektów: Wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.

Treść uchwały Nr 32/2016 (PDF 660 kB)

27 czerwca 2016

 • Uchwała Nr 33/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Podziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Treść uchwały Nr 33/2016 (PDF 611 kB)

 • Uchwała Nr 34/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, typ projektu: 1. Wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego.

Treść uchwały Nr 34/2016 (PDF 606 kB)

 • Uchwała Nr 35/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, typ projektu: 2. Realizacja programów rehabilitacji leczniczej zapobiegającej przerywaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych ułatwiających powrót na rynek pracy; 3. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej), dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu; 4. Realizacja programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienie mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Treść uchwały Nr 35/2016 (PDF 697 kB)

12 lipca 2016

 • Uchwała Nr 36/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego oraz 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Treść uchwały Nr 36/2016 (PDF 1.13 MB)

6 września 2016

 • Uchwała Nr 37/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Podziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

  Treść uchwały Nr 37/2016 (PDF 303 kB)

 • Uchwała Nr 38/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Podziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych
  Treść uchwały Nr 38/2016 (PDF 852 kB)

12 października 2016

 • Uchwała Nr 39/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 12 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych
  Treść uchwały Nr 39/2016 (PDF 698 kB)

20 października 2016

 • Uchwała Nr 40/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
  Treść uchwały Nr 40/2016 (PDF 579 kB)

21 października 2016

 • Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego Fundusz Funduszy oraz realizowanego przez niego projektu (tylko w odniesieniu do instrumentów finansowych)
  Treść uchwały Nr 41/2016 (PDF 531 kB)

VIII posiedzenie KM RPOWP (28.10.2016)

 • Uchwała Nr 42/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 4.1 Mobilność regionalna, Poddziałania 4.1.1 Mobilność regionalna – Inwestycje drogowe w ośrodkach subregionalnych, tj. w miastach Łomża, Suwałki oraz Bielsk Podlaski
  Treść uchwały Nr 42/2016 (PDF 755 kB)
 • Uchwała Nr 43/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna)
  Treść uchwały Nr 43/2016 (PDF 652 kB)
 • Uchwała Nr 44/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby)
  Treść uchwały Nr 44/2016 (PDF 652 kB)
 • Uchwała Nr 45/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Podziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych
  Treść uchwały Nr 45/2016 (PDF 930 kB)

2 grudnia 2016 r.

 • Uchwała Nr 46/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego oraz 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
  Treść uchwały nr 46/2016 (PDF 1.06 MB)

IX posiedzenie KM RPOWP (16.12.2016)

 • Uchwała Nr 47/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Osi I. Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) – Typ 1 - Projekty dotyczące przedsiębiorczości oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)

Treść uchwały nr 47/2016 (PDF 568 kB)

 • Uchwała Nr 48/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia  2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów zintegrowanych do Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna: Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF – Działania upowszechniające, informacyjno – promocyjne i edukacyjne

Treść uchwały nr 48/2016 (PDF 766 kB)

 • Uchwała Nr 49/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020

Treśc uchwały nr 49/2016 (PDF 619 kB)

 • Uchwała Nr 50/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów zintegrowanych do Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami: Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami, Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu – Działania upowszechniające, informacyjno – promocyjne i edukacyjne

Treść uchwały nr 50/2016 (PDF 310 kB)

 • Uchwała Nr 51/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Treść uchwały nr 51/2016 (PDF 594 kB)

Uchwały podjęte w 2015 roku

I posiedzenie KM RPOWP (28-29.04.2015 r.)

 • Uchwała Nr 1/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 244 KB)

  Treść uchwały Nr 1/2015 (PDF 244 KB)

 • Uchwała Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

  Treść uchwały Nr 2/2015 (266 KB)

 • Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 3/2015 (287 KB)

 • Uchwała Nr 4/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczących Osi Priorytetowej X Pomoc Techniczna)

  Treść uchwały Nr 4/2015 (PDF 226 KB)

II posiedzenie KM RPOWP (1.06.2015 r.)

 • Uchwała Nr 5/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne

  Treść uchwały Nr 5/2015 (PDF 221.98 kB)

 • Uchwała Nr 6/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu – Opracowanie dokumentów planistycznych w obszarze ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych regionu

  Treść uchwały Nr 6/2015 (PDF 220.71 kB)

 • Uchwała Nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu – Budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk i gatunków

  Treść uchwały Nr 7/2015 (PDF 226.00 kB)

 • Uchwała Nr 8/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 8/2015 (PDF 263.57 kB)

 • Uchwała Nr 9/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

  Treść uchwały Nr 9/2015 (PDF 324,27 kB)

 • Uchwała Nr 10/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, typ projektu: Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

  Treść uchwały Nt 10/2015 (PDF 278.34 kB)

 • Uchwała Nr 11/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, typ projektu: staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Treść uchwały Nr 11/2015 (PDF 252.90 kB)

 • Uchwała Nr 12/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

  Treść uchwały Nr 12/2015 (PDF 242.88 kB)

 • Uchwała Nr 13/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania Kryteriów wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju.

  Treść uchwały Nr 13/2015 (PDF 304.70 kB)

 

19 czerwca 2015 r.

 • Uchwała Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 14/2015 (PDF 2.61 MB)

III Posiedzenie KM RPOWP (22.07.2015 r.)

 • Uchwała Nr 15/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw

  Treść uchwały Nr 15/2015 (PDF 209.94 kB)

  Treść załacznika do uchwały Nr 15/2015 (PDF 270.81 kB)

 • Uchwała Nr 16/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

  Treść uchwały Nr 16/2015 (PDF 210.79 kB)

  Treść załącznika do uchwały Nr 16/2015 (PDF 270.07 kB)

 • Uchwała Nr 17/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

  Treść uchwały Nr 17/2015 (PDF 210.43 kB)

  Treść załącznika do uchwały Nr 17/2015 (PDF 406.61 kB)

 • Uchwała Nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

  Treść uchwały Nr 18/2015 (PDF 134.82 kB)

  Treść załącznika do uchwały Nr 18/2015 (PDF 464.30 kB)

 • Uchwała Nr 19/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

  Treść uchwały Nr 19/2015 (PDF 135.34 kB)

  Treść załącznika do uchwały Nr 19/2015 (PDF346.77 kB)

 • Uchwała Nr 20/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze – projekt grantowy

  Treść uchwały Nr 20/2015 (PDF 211.84 kB)

  Treść załącznika do uchwały Nr 20/2015 (PDF 249.10 kB)

 • Uchwała Nr 21/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

  Treść uchwały Nr 21/2015 (PDF 208.70 kB)

  Treść załącznika do uchwały Nr 21/2015 (PDF 248.44 kB)

 • Uchwała Nr 22/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Treść uchwały Nr 22/2015 (PDF 208.44 kB)

  Treść załącznika do uchwały Nr 22/2015 (PDF 1.11 MB)

IV posiedzenie KM RPOWP (08-09.09.2015 r.)

 • Uchwała Nr 23/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.2 Ochrona wody i gleb.

  Treść uchwały Nr 23/2015 (PDF 383.91 kB)

 • Uchwała Nr 24/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.

  Treść uchwały Nr 24/2015 (PDF 635.23 kB)

 • Uchwała Nr 25/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, Typ projektu: Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement.

  Treść uchwały Nr 25/2015 (PDF 636.86 kB)

 • Uchwała Nr 26/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektu pozakonkursowego dotyczącego realizacji usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, Typ projektu: Realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego.<

  Treść uchwały Nr 26/2015 (PDF 545 kB)

 • Uchwała Nr 27/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

  Treść uchwały Nr 27/2015 (PDF 303.66 kB)

 • Uchwała Nr 28/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  Treść uchwały Nr 28/2015 (PDF 327.54 kB)

 • Uchwała Nr 29/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektu w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu: Realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działania mające na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

  Treść uchwały Nr 29/2015 (PDF 305.51 kB)

 • Uchwała Nr 30/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej.

  Treść uchwały Nr 30/2015 (PDF 316.31 kB)

 • Uchwała Nr 31/2015 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.

  Treść uchwały Nr 31/2015 (PDF 509.27 kB)

V posiedzenie KM RPOWP (29-30.10.2015 r.)

 • Uchwała Nr 32/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane, tryb konkursowy.

  Treść uchwały Nr 32/2015 (PDF 586 kB)

 • Uchwała Nr 33/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny formalno-merytorycznej projektów pozakonkursowych (w tym zintegrowanych) ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

  Treść uchwały Nr 33/2015 (PDF 535 kB)

 • Uchwała Nr 34/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu – Budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk i gatunków.

  Treść uchwały Nr 34/2015 (PDF 460 kB)

 • Uchwała Nr 35/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów zintegrowanych, Tryb konkursowy, Działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1. Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki (PI 10iii), Poddziałanie 3.2.2. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (10iv).

  Treść uchwały Nr 35/2015 (PDF 539 kB)

 • Uchwała Nr 36/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie pozakonkursowym do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF oraz projektów pozakonkursowych zintegrowane w zakresie PI 3a i PI 7b tj.: Poddziałania 1.4.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF i Poddziałania 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF.

  Treść uchwały Nr 36/2015 (PDF 553 kB)

 • Uchwała Nr 37/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie pozakonkursowym do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF, Typ projektu – zrównoważona mobilność miejska.

  Treść uchwały Nr 37/2015 (PDF 544 kB)

 • Uchwała Nr 38/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie pozakonkursowym do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF, Typ projektu - montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia.

  Treść uchwały Nr 38/2015 (PDF 552 kB)

 • Uchwała Nr 39/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie pozakonkursowym do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF, Typ projektu - modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej oraz budowa mikroinstalacji prokonsumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych.

  Treść uchwały Nr 39/2015 (PDF 488 kB)

 • Uchwała Nr 40/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie konkursowym (projekty zintegrowane) dla typu projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.

  Treść uchwały Nr 40/2015 (PDF 516 kB)

 • Uchwała Nr 41/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie konkursowym (projekty zintegrowane) dla typu projektu zintegrowanego: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.

  Treść uchwały Nr 41/2015 (PDF 587 kB)

 • Uchwała Nr 42/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie konkursowym (projekty zintegrowane) dla typu projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF.

  Treść uchwały Nr 42/2015 (PDF 630 kB)

 • Uchwała Nr 43/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie konkursowym (projekty zintegrowane) dla typu projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Podziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

  Treść uchwały Nr 43/2015 (PDF 553 kB)

 • Uchwała Nr 44/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie konkursowym do Działania 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (PI 10iv), Poddziałania 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF.

  Treść uchwały Nr 44/2015 (PDF 605 kB)

 • Uchwała Nr 45/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie konkursowym do Działania 7.2 Rozwój usług społecznych (9iv), Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, Typ projektu: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

  Treść uchwały Nr 45/2015 (PDF 540 kB)

 • Uchwała Nr 46/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny projektów w trybie konkursowym do Działania 7.2 Rozwój usług społecznych (9iv), Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, Typ projektu: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane.

  Treść uchwały Nr 46/2015 (PDF 542 kB)

 • Uchwała Nr 47/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej.

  Treść uchwały Nr 47/2015 (PDF 477 kB)

 • Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.

  Treść uchwały Nr 48/2015 (PDF 608 kB)

24 listopada 2015

 • Uchwała Nr 49/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie aktualizacji uchwały w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Typy projektów: 1. Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb; 2. Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące (jako uzupełnienie działań wskazanych w typie operacji nr 1) niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym: praca animacyjna i streetworkerska w terenie, praca metodą mentoringu)

  Treść uchwały Nr 49/2015 (PDF 589 kB)

Poleć innym: