Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego:

Komitet Monitorujący przede wszystkim dokonuje przeglądu wdrażania programu i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów, a także bada wszelkie inne kwestie, które wpływają na wykonanie programu. Do jego zadań należy m.in.:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów w ramach programu i ich ewentualnych zmian,
  • zatwierdzanie planu ewaluacji dla programu operacyjnego i wszelkich jego zmian, a także rozpatrywanie postępów w jego realizacji i wykorzystania wyników ewaluacji;
  • analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu;
  • konsultowanie i zatwierdzanie proponowanych przez Instytucję Zarządzającą wszelkich zmian programu;
  • zatwierdzanie strategii komunikacji dla programu, jak i jej zmiany, a także rozpatrywanie informacji o postępach w realizacji strategii i analiza wyników jej realizacji;
  • rozpatrywanie działań mających na celu promowanie równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
  • rozpatrywanie przedsięwzięć mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju;

 

Komitet może też powoływać grupy robocze – stałe lub też ad hoc, które zajęłyby się wybranymi kwestiami stanowiącymi przedmiot prac KM a także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Regulamin 

Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zmieniony uchwałą Nr 23/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2019 r.) (PDF 380 kB)

Poprzednie wersje:

Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zmieniony uchwałą Nr 23/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r.) (PDF 378 kB)

Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zmieniony uchwałą Nr 50/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r.) (PDF 363 kB)

Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zmieniony uchwałą Nr 22/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. (PDF 355 kB)

Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 243 KB)

Poleć innym: