Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

O instrumencie RLKS

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest jednym z instrumentów wspierających rozwój terytorialny w perspektywie finansowej 2014-2020, umożliwiającym lokalnym społecznościom inicjowanie i realizację w sposób partycypacyjny działań rozwojowych odpowiadających na wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze danego obszaru.

Dzięki zastosowaniu podejścia RLKS możliwy będzie nie tylko zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, który jest szczególnie ważnym elementem niezbędnym dla efektywnego i pełnego wykorzystania zasobów oraz potencjału regionu, ale też w rezultacie przyczyni się do zwiększenia aktywności obywatelskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego.

 RLKS w Regionalnym Programie Operacyjnym

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizacja instrumentu RLKS będzie odbywała się w formule bezpośredniej, zgodnie z którą przewiduje się realizację jedno lub wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) na całym obszarze województwa, zgodnie z zasadami wskazanymi w Umowie Partnerstwa. Instrumentowi RLKS została dedykowana jednofunduszowa oś priorytetowa, w ramach której przewidziano realizację priorytetu inwestycyjnego 9vi Strategie rozwoju lokalnego realizowane przez społeczność finansowanego z EFS. Dodatkowo w formule RLKS wdrażany będzie priorytet inwestycyjny 9d Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej VIII. Pomimo zaprogramowania RLKS w ramach CT9, instrument będzie mógł realizować zakres wsparcia również innych celów tematycznych, w zależności od zdiagnozowanych lokalnych problemów i potrzeb.

Lokalne Grupy Działania

Celem RLKS jest wzrost aktywności społeczności lokalnych oraz wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego. Instrument RLKS będzie realizowany przez Lokalne Grupy Działania (LGD) tworzone przy udziale zarówno instytucji publicznych, społecznych, gospodarczych, jaki i prywatnych, przy czym na poziomie decyzyjnym żadna z grup interesu nie będzie posiadała więcej niż 49% praw głosu. Każda LGD jest zobligowana do przygotowania i realizacji zintegrowanej i wielosektorowej LSR, zaprojektowanej przy udziale wszystkich partnerów z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału obszaru objętego jej działaniem. Strategia ma służyć realizacji celów i priorytetów, które mimo iż wyznaczone zostaną na poziomie lokalnym tak, aby odpowiadać na lokalne potrzeby, muszą być spójne z celami programów, w ramach których strategia będzie realizowana.

 Dzięki możliwości opracowania wielofunduszowych LSR, działania realizowane poprzez RLKS w województwie podlaskim mogą być finansowane z czterech funduszy (EFRR, EFS, EFRROW, EFMR), każdorazowo z zachowaniem zasad właściwych dla danego funduszu.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RLKS

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii RLKS

Poleć innym: