Wykaz Ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Zgodnie z zapisami art. 131 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej: ustawa wdrożeniowa) instytucja, która prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wdrożeniowej może wpisać danego kandydata na eksperta widniejącego na wykazie w dniu wejścia w życie ww. ustawy, do prowadzonego przez siebie wykazu ekspertów na lata 2021-2027.

Realizując zapisy ustawy wdrożeniowej Uchwałą Nr 305/5665/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął „Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027” – przepisując ekspertów do dziedziny, która odpowiada zakresem dziedzinie, w ramach której był on wpisany do „Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

Do pobrania:

Wykaz ekspertów - stan na 23.11.2022 r. (XLSX 36 kB)

Poleć innym: